You are here

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เลขาธิการสมาพันธ์เครือข่ายแห่ง...

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีคณะแพทย์ศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับมอบ "เข็ม...

พบกับหนังสือออกใหม่ ! เรื่อง การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช  โดย ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ร่วมกับ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรร...

คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ เข่้าร่วมพิธีพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 37 ปี แห่งก...

คณะผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากร ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด...

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จัดโครงการความสุขในสวนผัก รุ่นที่ 1 โดยได้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กกลุ่ม  Learning Disor...

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และแพทย์ประจำบ้าน 
ร่วมพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ ...

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ    โครงการพัฒนางานประ...

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เป็นประธานในการประชุม เรื่อง ส...

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11 (ศาสตราจารย์อาวุโส)...

การบรรยายพิเศษ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติจิตเวช โดย นายชิงชัย ศรประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ...

พญ.จันทิมา องค์โฆษิต ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการโรงพยาบาลมนารมย์ มอบเงินเข้ามูลนิธิรามาธิบดีเพื่อสมทบทุนปรับปรุงหอผู้ป...

ผศ.ดร.นพ.วรภัทร รัตอาภา อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บรรยาย special lecture เรื่อง...

โครงการ “Ramathibodi Current Psychiatry 2016” งานประชุมวิชาการเพื่อรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ให...

งาน "RAMA PSY OPEN HOUSE 2016" วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559  เวลา 8.30-16.00 น. ณ ภ...

ครอบครัว นพ.ธิติ นพสุวรรณ ได้มอบเงินเข้ามูลนิธิรามาธิบดีเพื่อสมทบทุนปรับปรุงหอผู้ป่วยจิตเวช ...

 

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ พญ.ธนาวดี ประชาสันติ์ เนื่องในโอกาสรับมอบทุนคุณหญิงเอื้อปราณี เจียรวนนท...

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์, Psychiatric department, Ramathibodi Hospital

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และ พญ.อารีรัตน์ สิริพงศ์พันธ์ แพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ได้...

Pages

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299