You are here

ตำราออกใหม่ โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ณรงค์ สุภัทรพันธุ์ สั่งซื้อได้ที่ ...

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่อาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณรงค์ สุภัทรพันธุ์ ได้รับรางวัลจิตแพทย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 ด้านความเป็นครู

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านของภาควิชาฯ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอ...

คณาจารย์และบุคลากรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ Faculty of Health Sciences, University Putra...

NEW แจ้งผลการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกปีการศึกษา 2559  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์รับแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ 7 อัต...

Ramathibodi Current Psychiatry 2015

เนื่องจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีพันธกิจสำคัญในด้านการเรียนการสอน และบริการว...

กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการเด็ก LD

รวมภาพบรรยากาศเปิดคอร์สเรียนช่วงปิดเทอมสอนเด็กที่มีภาวะบกพร่องด้านการอ่าน

บรรยายพิเศษเรื่อง "ความสุขกับการทำงาน"

ภาควิชาจิตเวชได้รับเกียรติจากคุณ ขิว สู เฟิน และคุณสุชน แซ่เฮง จากมูลนิธิฉือจี้ แห่งประเทศไทย มาบรรยายในเรื่อง...

ตำราจิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 4

ตำราจิตเวชศาสตร์รามาธิบดี เหมาะสำหรับเป็นคู่มือของนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาจิตวิทยา บุคลากรทางสุขภาพ...

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าฟังบรรยายเรื่อง "ความสุขกับการทำงาน"...

คุณเพียงใจ ทองพวงและทีมได้รับรางวัลชนะเลิศสื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD

ขอแสดงความยินดีกับคุณเพียงใจ ทองพวง และคณะ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการสื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก...

ศ.นพ.รณชัย ได้รับเชิญเป็น External Assessor for Master of Psychiatry

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ที่ได้รับเชิญเป็น External Assessor for Master of Psych...

ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ "Mastering DSM-5"

เนื่องจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีพันธกิจสำคัญในด้านการเรียนการสอนและบริการวิช...

ขอขอบคุณ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ซึ่งให้เกียรติมาบรรยายแก่ภาควิชา

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอขอบคุณ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ซึ่งให้เกียรติมาบรรยายในเรื่อง Clinicolegal...

แนะนำหนังสือใหม่ "The Satir Model: Family Therapy and Beyond"

แนะนำหนังสือ The Satir Model: Family Therapy and Beyond แปลโดย รศ.พญ.รัตนา สายพาณิชย์ และได้รับการสนับสนุน...

Prof. Terence A. Ketter ได้ให้เกียรติมาบรรยายแก่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์​ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ได้รับเกียรติจาก Prof. Terence A. Ketter, Chief of bipolar disorder clinic มาบรรยายเรื่อง...

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงสาธารณสุข

1st Interhospital ECT conference

ทางภาควิชาได้จัดประชุมร่วมระหว่างโรงพยาบาล เกี่ยวกับการทำการรักษาด้วยไฟฟ้า (electroconvulsive therapt; ECT...

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พิชัย อิฎฐสกุล

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พิชัย อิฎฐสกุล ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศ...

Pages

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299