You are here

งาน "RAMA PSY OPEN HOUSE 2016" วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559  เวลา 8.30-16.00 น. ณ ภ...

ครอบครัว นพ.ธิติ นพสุวรรณ ได้มอบเงินเข้ามูลนิธิรามาธิบดีเพื่อสมทบทุนปรับปรุงหอผู้ป่วยจิตเวช ...

 

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ พญ.ธนาวดี ประชาสันติ์ เนื่องในโอกาสรับมอบทุนคุณหญิงเอื้อปราณี เจียรวนนท...

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ...

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์, Psychiatric department, Ramathibodi Hospital

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และ พญ.อารีรัตน์ สิริพงศ์พันธ์ แพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ได้...

ตำราออกใหม่ โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ณรงค์ สุภัทรพันธุ์ สั่งซื้อได้ที่ ...

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่อาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณรงค์ สุภัทรพันธุ์ ได้รับรางวัลจิตแพทย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 ด้านความเป็นครู

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านของภาควิชาฯ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอ...

คณาจารย์และบุคลากรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ Faculty of Health Sciences, University Putra...

NEW แจ้งผลการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกปีการศึกษา 2559  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์รับแพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ 7 อัต...

Ramathibodi Current Psychiatry 2015

เนื่องจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีพันธกิจสำคัญในด้านการเรียนการสอน และบริการว...

กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการเด็ก LD

รวมภาพบรรยากาศเปิดคอร์สเรียนช่วงปิดเทอมสอนเด็กที่มีภาวะบกพร่องด้านการอ่าน

บรรยายพิเศษเรื่อง "ความสุขกับการทำงาน"

ภาควิชาจิตเวชได้รับเกียรติจากคุณ ขิว สู เฟิน และคุณสุชน แซ่เฮง จากมูลนิธิฉือจี้ แห่งประเทศไทย มาบรรยายในเรื่อง...

ตำราจิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 4

ตำราจิตเวชศาสตร์รามาธิบดี เหมาะสำหรับเป็นคู่มือของนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาจิตวิทยา บุคลากรทางสุขภาพ...

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าฟังบรรยายเรื่อง "ความสุขกับการทำงาน"...

คุณเพียงใจ ทองพวงและทีมได้รับรางวัลชนะเลิศสื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD

ขอแสดงความยินดีกับคุณเพียงใจ ทองพวง และคณะ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการสื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก...

ศ.นพ.รณชัย ได้รับเชิญเป็น External Assessor for Master of Psychiatry

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ที่ได้รับเชิญเป็น External Assessor for Master of Psych...

ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ "Mastering DSM-5"

เนื่องจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีพันธกิจสำคัญในด้านการเรียนการสอนและบริการวิช...

ขอขอบคุณ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ซึ่งให้เกียรติมาบรรยายแก่ภาควิชา

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอขอบคุณ ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ซึ่งให้เกียรติมาบรรยายในเรื่อง Clinicolegal...

Pages

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299