You are here

แนะนำหนังสือใหม่ "The Satir Model: Family Therapy and Beyond"

แนะนำหนังสือ The Satir Model: Family Therapy and Beyond แปลโดย รศ.พญ.รัตนา สายพาณิชย์ และได้รับการสนับสนุน...

Prof. Terence A. Ketter ได้ให้เกียรติมาบรรยายแก่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์​ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ได้รับเกียรติจาก Prof. Terence A. Ketter, Chief of bipolar disorder clinic มาบรรยายเรื่อง...

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงสาธารณสุข

1st Interhospital ECT conference

ทางภาควิชาได้จัดประชุมร่วมระหว่างโรงพยาบาล เกี่ยวกับการทำการรักษาด้วยไฟฟ้า (electroconvulsive therapt; ECT...

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พิชัย อิฎฐสกุล

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พิชัย อิฎฐสกุล ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศ...

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.รณชัย ได้รับรางวัล "คนดี ศรีมหิดล 57'"

ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ. รณชัย คงสกนธ์ ซึ่งได้รับรางวัล "คนดี ศรีมหิดล 57'" 

ประกาศย้ายแผนกตรวจผู้ป่วยนอก

ย้ายแผนกตรวจผู้ป่วยนอกกลับไปยังอาคาร 4 ชั้น 2 และขอแจ้งงดให้บริการตรวจผู้ป่วยนอกตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 57 (12.00...

ศึกษาดูงานการรักษาด้วยไฟฟ้า

ได้รับเกียรติจาก โรงพยาบาลสราญรมย์ มาศึกษาดูงานเรื่อง การรักษาด้วยไฟฟ้าแบบ modified

รวมภาพงานประชุมวิชาการจิตเวช ครั้งที่ 2 : 2557

ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ผู้บรรยายทุกท่านที่ทำให้งานประชุมครั้งนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีครับ

...
สอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ทั่วไป รอบที่ 2

วันที่ 3 กพ. 57 ชั้น 8 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ห้อง 8507 เวลา 9-12.00 น. 

ขอขอบคุณ อ.จันทิมา องค์โฆษิต ไกรฤกษ์ ที่ได้มาให้ความรู้แก่แพทย์ประจำบ้าน

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอขอบคุณ ผศ.พญ.จันทิมา องค์โฆษิต ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการโรงพยา...

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์รณชัยในโอกาสที่อาจารย์ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชดีเด่นประจำปี พ.ศ.2556...

Guest Lecture โดย Associate Professor César A Alfonso

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ได้รับเกียรติจาก Associate Professor César A Alfonso จาก Columbia University Med...

ประชุมวิชาการภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ครั้งที่ 2

Rama Psychiatry Update 2014 ระหว่างวันที่ 6-7 ก.พ. 57 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลร...

แพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์ รามาฯ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นรุ่นเยาว์

ในงานประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2555 ที่จัดเมื่อวันที่ 21-23 พ.ย. 55

ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านซึ่งได้นำเสนองานวิจัยในประชุมวิชาการประจำปี

ในงานประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2555 ที่จัดเมื่อวันที่ 21-23 พ.ย. 55

ประชุมวิชาการภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ครั้งที่ 2

Rama Psychiatry Update 2014 ระหว่างวันที่ 6-7 ก.พ. 57 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลร...

childhood and adolescence-implications for the clinical practice of child and adolescent psychiatrists and menta...

ประเมินคุณภาพหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน 56'

ภาควิชาได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สมนึก ดำรงกิจชัยพร และคณะประเมินคุณภาพ มาประเมินหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ภา...

งานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 56'

"44 ปี รามาธิบดี: วิถีแห่งการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ"

Pages

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299