You are here

ตำราวิชาการ

ตำราจิตเวชศาสตร์รามาธิบดี
ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 4

ตำราจิตเวชศาสตร์รามาธิบดี เป็นตำราที่คณาจารย์ของภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ร่วมกันเรียบเรียงขึ้น มีการปรับการระบบการวินิจฉัยโรคใหม่เป็นระบบการจำแนกโรคของสมาคมจิตแพทย์อเมริกันฉบับล่าสุด (DSM-5) และปรับรูปแบบการเขียนให้ง่ายต่อการนำไปใช้ในทางปฏิบัติ เหมาะสำหรับเป็นคู่มือของนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล นักศึกษาจิตวิทยา บุคลากรทางสุขภาพจิต และผู้สนใจศึกษาด้านสุขภาพจิต
จำนวน 620 หน้า เนื้อในพิมพ์ 2 สี ราคา 350 บาท หาซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬา
หรือที่  https://www.facebook.com/ramabooks

 

ตำราพฤติกรรมศาสตร์ทางการแพทย์

     เป็นตำราที่คณาจารย์ของภาควิชาจิตเวชศาสตร์ได้ร่วมกันเรียบเรียงขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นคู่มือสำหรับนักศึกษา แพทย์ชั้นปรีคลินิก เพื่อใช้ประกอบราชวิชา "พฤติกรรมศาสตร์ทางการแพทย์" และประกอบการเตรียมตัวสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (Comprehensive) และเหมาะสมสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์
 ขนาดพ็อกเก็ตบุค พิมพ์ 2 สี จำนวน 181 หน้า  ราคา 180 บาท  หาซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬา  
หรือ https://www.facebook.com/ramabooks

หนังสือ "ซาเทียร์ จิตบำบัด และ การพัฒนาตนเอง"

     เป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การทำจิตบำบัดตลอดจนการพัฒนาตนเองโดยใช้ Satir model มากกว่า 10 ปี โดยหวังว่าผู้ที่อ่านจะสามารถนำไปใช้ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถทำการบำบัดได้เก่งขึ้น สนุกขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น จะได้เกิดพลังใจในการทำการบำบัดต่อไป

    หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เขียนจากประสบการณ์ไม่ใช่หนังสือแปล จึงทำให้มีสำนวนที่เป็นภาษาไทยและเข้าใจง่าย ผู้เขียนหวังใจว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องการทำจิตบำบัด และพัฒนาตนเองตามแนวจิตวิทยาแบบ Satir Model  
การสั่งซื้อติดต่อที่คุณศิวภรณ์ อีเมล์ kungtweety1903@gmail.com หรือโทร 02-2011929 ต่อ 212

การฆ่าตัวตาย:การรักษาและการป้องกัน

โดย ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล                                             **ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2553 ประเภทผลงานทางวิชาการดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์**

     เนื้อหาของหนังสือกล่าวถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายในประเด็นต่างๆ เช่น ระบาดวิทยา ปัจจัยทางจิตสังคม ปัจจัยทางชีวภาพ โรคจิตเวชและโรคทางกายที่เป็นปัจจัยเสี่ยง การฆ่าตัวตายในเด็กและวัยรุ่น ผลกระทบของการฆ่าตัวตาย และการป้องกันการฆ่าตัวตาย
  ขนาดรูปเล่ม 28 ซม.(ปกแข็ง) จำนวนหน้า 288 หน้า ราคา 650 บาท  สั่งซื้อได้ที่ โครงการตำรารามาธิบดี    http://textbook.acmrrama.com/ 

นิติจิตเวชศาสตร์ (Forensic Psychiatry)

โดย ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ์

     ** ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2552ประเภทผลงานทางวิชาการดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ **

     เนื้อหาของหนังสือได้รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านนิติจิตเวชศาสตร์เกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยทางจิตเวช เริ่มตั้งแต่ความเป็นมาของนิติจิตเวชศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยทางจิตเวช กระบวนการรักษา แนวทางการพิจารณา และการนำเสนอแนวคิดด้านกฎหมายสุขภาพจิตที่มีแนวโน้ม/โอกาสเกิดขึ้นในประเทศไทย

ขนาดรูปเล่ม 31 ซม.(ปกแข็ง) จำนวนหน้า 383 หน้า ราคา 460 บาท  หาซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬา http://www.chulabook.com

 

ภาวะอารมณ์ผิดปกติก่อนมีประจำเดือน
(Premenstrual Dysphoric Disorder)

โดย ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ์

     ผู้เขียนได้เรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาความผิดปกติทางด้านอารมณ์ของผู้หญิงในช่วงมีประจำเดือน  กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน ภาวะอารมณ์ผิดปกติก่อนมีประจำเดือน การวินิจฉัยโรคภาวะอารมณ์ผิดปกติก่อนมีประจำเดือน วิธีการรักษาแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับโรค  ซึ่งจะนำไปสู่การดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ ลดปัญหาที่เกิดระหว่างการรักษาและช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีชีวิตที่ปกติเหมือนเดิม

     ขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ค จำนวน 39 หน้า  

ความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence)

โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ และ อาจารย์นฤมล โพธิ์แจ่ม

     เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการหน่วยจัดการความรู้ เรื่องความรุนแรงในครอบครัว  โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) จัดทำเป็นหนังสือองค์ความรู้ความรุนแรงในครอบครัวขึ้น ซึ่งเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาครอบคลุมครบถ้วนในด้านองค์ความรู้ความรุนแรงในครอบครัว  ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมมาเป็นเวลานาน และมักถูกมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัว บุคคลภายนอกไม่ควรไปยุ่งเกี่ยว การขาดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ ส่งผลให้ความรุนแรงในครอบครัวยังคงเป็นปัญหาซ่อนเร้นต่อไปในทุกสังคม

     

พิษภัยและการรักษาโรคติดบุหรี่
(Toxicty & management to tobacco dependence)  

โดย ผศ.นพ.สุทัศน์  รุ่งเรืองหิรัญญา และศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ์ บรรณาธิการ

     บทต่างๆของหนังสือเล่มนี้ เนื้อหาครอบคลุมในเชิงวิชาการและให้ความรู้ วิธีการ และกลยุทธ์ในการป้องกันการสูบบุหรี่  พิษภัยของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ แนวทางช่วยเหลือในการป้องกันโรค การวินิจฉัยโรค และการรักษาผู้ป่วย เหมาะสมที่จะนำข้อมูลไปปรับใช้ปฏิบัติและเป็นเอกสารอ้างอิงได้สำหรับองค์กรวิชาชีพสุขภาพ เพื่อให้ความรู้เรื่องบุหรี่ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนบุคลากรการแพทย์ผู้บริหารการแพทย์ การสาธารณสุขและผู้สนใจ    

ภาวะผิดปกติทางจิตใจจากเหตุการณ์วินาศภัย Posttraumatic stress disorder (PTSD) 

โดย ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ์

     ผู้เขียนได้รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับมหันตภัยคลื่นสึนามิ ความสูญเสียทางด้านจิตใจ และความรู้เกี่ยวกับโรคภาวะผิดปกติจากเหตุการณ์วินาศภัย ซึ่งเป็นโรคความเจ็บป่วยทางด้านจิตเวชที่สำคัญโรคหนึ่ง เพื่อเป็นประโยชน์กับบุคคลที่สนใจ หรือทำงานทางด้านการช่วยเหลือภาวะจิตใจแก่ผู้ประสบภัย จะได้เกิดวามเข้าใจและสามารถมีแนวทางการช่วยเหลือในปัญหานี้ต่อไป

     
 

คู่มือการใช้ยาทางจิตเวช 

โดย รศ.นพ. มาโนช หล่อตระกูล

     

     

เลี้ยงลูกถูกวิธี ชีวีเป็นสุข 

โดย ศ.พญ. นงพงา ลิ้มสุวรรณ

     ผู้เขียนได้สั่งสมประสบการณ์ ในการดูแลแก้ปัญหาของทั้งเด็ก วัยรุ่นและผู้ใหญ่ มากว่า 20 ปี เขียนด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ข้อแนะนำต่างๆ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เหมาะกับผู้ที่เป็นพ่อแม่และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กและวัยรุ่น

     ขนาดพ็อกเก็ตบุ๊ค ราคา 280 บาท 
การสั่งซื้อติดต่อที่คุณศิวภรณ์ อีเมล์ kungtweety1903@gmail.com หรือโทร 02-2011929 ต่อ 212

 

คิดแนวขนาน (Parallel Thinking)

แปลโดย ยุดา รักไทย 
เรียบเรียงโดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์

 

กลุ่มจิตบำบัด สำหรับคนไข้ใน
(Inpatient Group Psychotherapy)

โดย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
        รศ.นพ.ปราโมทย์ เชาว์ศิลป์

 

The Satir Model: Family Therapy and Beyond

แปลโดย: รศ.พญ.รัตนา สายพาณิชย์
สนับสนุนโดย: สมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย์และจิตบำบัดแนวซาเทียร์

เป็นหนังสือที่ได้รับอนุญาตให้ทำการแปลจาก ดร.จอห์น เบนแมน ผู้ซึ่งนำการทำจิตบำบัดแนวซาเทียร์มาเผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดในประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอ  
ขนาดพ็อกเก็ตบุค จำนวน 444 หน้า ราคา 300 บาท
สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ตึกกายภาพบำบัด ชั้น 2 โรงพยาบาลศรีธัญญา เลขที่ 47 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0 2526 7927

 

การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช  (2558)

 

โดย ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล บรรณาธิการ

ขนาดพ็อคเก็ตบุ้ค จำนวน 280 หน้า
ราคาเล่มละ 320 บาท มีวางจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬา
สั่งซื้อได้ที่ โครงการตำรารามาธิบดี 
โทรศัพท์ 022011542

 

 
การใช้ยาจิตเวชในทางคลินิก  (2560)
 

โดย ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล บรรณาธิการ

ขนาดพ็อคเก็ตบุ้ค จำนวน 376 หน้า
ราคาเล่มละ 350 บาท  หาซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬา
หรือ https://www.facebook.com/ramabooks

 

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299