You are here

ผลงานวิจัยปี พ.ศ.2552-2555

 

รายชื่องานวิจัยของภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ปี 2555 (2012)

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

  1. Pichai Ittasakul, Kaja R. Johnson, Shefali Srivastava, Meredith E. Childers, John O. Brooks III, Jennifer C. Hoblyn, Terence A. Ketter. Effectiveness of quetiapine plus lamotrigine maintenance therapy in challenging bipolar disorder patients. Journal of Affective Disorders. 2012;137(1–3):139-45

  2. Wachiraporn Arunothong, Pichai Ittasakul. Psychiatric Computer Interviews: How Precise, Reliable and Accepted Are They? ASEAN Journal of Psychiatry. January –June 2012:69-80

  3. Miller S, Ittasakul P, Wang PW, Hill SJ, Childers ME, Rasgon N, et al. Enhanced ziprasidone combination therapy effectiveness in obese compared to nonobese patients with bipolar disorder. J Clin Psychopharmacol. 2012 Dec;32(6):814-9.

  4. Ittasakul P, Srivastava S, Hiranyatheb T, Ketter TA. Torticollis after low-dose aripiprazole administration in a Thai schizophrenia patient. Asian J Psychiatr. 2012 Dec;5(4):365-6.

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ

  1. Kusalaruk P, Nakawiro D. A validity study of the Mini-Cog test in Thai dementia patients. Rama Med J. 2012;35:264-71.

  2  Ittasakul P. Using Lithium to Treat Patient with Bipolar Disorder. J Psychiatr Assoc Thailand 2012;57(4): 477-488  

 

ปี 2554 (2011)

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

  1. Srisurapanont, M., Arunpongpaisal, S., Wada, K., Marsden, J., Ali, R., Kongsakon, R. Comparisons of methamphetamine psychotic and schizophrenic symptoms: A differential item functioning analysis. Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry: Vol 35, Issue 4, 1 June 2011, Pages 959-64.

  2. Limsuwan, N. The use of imipramine in a child with hinman's syndrome: Case report. Journal of the Medical Association of Thailand: Volume 94, Issue 4, April 2011, Pages 515-517

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ

  1. Kongsakon R, Rattanarat N, Kruemungkorn P. A study of Public Officials’ Attitudes toward Having Mistress. Ramathibodi Medical Journal. 2011; 34: 29-37.

  2. Trakulsrichai S, Kongsakon R, Maleewan V. Screening Tool for Domestic Violence. Ramathibodi Medical Journal. 2011; 34: 20-7.

  3. Nintachan P, Kongsakon R, Piaseu N. Domestic Violence in a Community of Nonthaburi Province. Ramathibodi Medical Journal. 2011; 34: 10-8.

  4. Mahaphruetpaisan D, Charoenpunt P, Kongsakon R, Rattanarat N. Domestic Violence in the Industrial Zone in Pathum Thani. Ramathibodi Medical Journal. 2011; 34: 3-8.

  5. Pavakul K., Sukanich P. The Study of Bully Behaviors and the Level of Self-Esteem in a Bangkok Secondary School. J Phychiatr Assoc Thailand. 2011; Vol 56: No 1: 35-44.

  6. Wongpoom T., Sukying C., Udomsubpayakul U. Prevalence of Depression among the Elderly in Chiang Mai Province. J Phychiatr Assoc Thailand. 2011; Vol 56: No 2: 103-16.

  7. Puengyod A., Sukanich P. Prevalence of Abnormal Eating Attitudes and Behaviors among Thai Female High School Students in Bangkok. J Phychiatr Assoc Thailand. 2011; Vol 56: No 2: 149-58.

  8. Silpakit C., Silpakit O, Wisajun P. The validity of Philadelphia Mindfulness Scale Thai version. Journal of Mental Health of Thailand 2011; 19(3): 140-7.

  9. Awirutworakul T, Lotrakul M. Stressful life events before the onset of major depressive disorder and panic disorder. Journal of the Psychiatric Association of Thailand. 2011;56:277-86.

การนำเสนอประชุมวิชาการระหว่างประเทศ

  1. Lotrakul M. Paracetamol self-poisoning at a university hospital in Thailand. The 26th World Congress on Suicide Prevention of IASP: China: 13-17 September 2011.

  2. Kongsakon R. Quality of life among the Navies, their spouses survivors, six months after the Tsunami disaster in Phang-Nga Naval Base, Phang-Nga Province, Thailand. Australasian Society for Psychiatric Research Conference 2011: Newzeland: 5-8 December 2011.

  3. Effectiveness of Aripiprazole in Bipolar Disorder Patients Primarily Taking Complex Pharmacotherapy. Pichai Ittasakul, MD; Shefali Srivastava, MD; Po W. Wang, MD; Shelley J. Hill, MS2; Meredith E. Childers, MA; Terence A. Ketter, MD. 66th Annual Meeting of the Society of Biological Psychiatry from May 12-14, 2011 in San Francisco, California and 164th Annual Meeting of the American Psychiatric Association from May 14-18, 2011, in Honolulu, Hawaii.

  4. Enhanced stress reactivity to emotional stimuli in a discrete subset (polydipsic) of schizophrenia patients. Morris B. Goldman, MD; Pichai Ittasakul, MD; Alexadrina M. Gomes. Neuroscience 2012, SFN’s 42nd annual meeting from October 13-17, 2012, in New Orleans, LA

  5. Effectiveness of Quetiapine Plus Lamotrigine Maintenance Therapy in Challenging Bipolar Disorder Patients

การนำเสนอประชุมวิชาการภายในประเทศ

  1. ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์, นางพวงทอง เครือมังกร. การศึกษากรณีหญิงต้องฆ่าสามีอันเนื่องมาจากความรุนแรงในครอบครัว. การประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ. 2554: จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราช. 15-17 มิถุนายน 2554; PS03.

  2. Piyada Hachaipoom MD., Ronnachai Kongsakon MD,LL.B.,M.Sc. Correlation between Symptoms and subtypes of Delirium in Consultation Psychiatry at Ramathibodi Hospital. Joint Conference in Medical Sciences 2011: Chula-Sama-Siriraj (JCMS 2011). 15-17 June 2011; PS04.

  3. Ronnachai Kongsakon MD,LL.B.,M.Sc. Umaporn Udomsubpayakul. The Short Form 36 (SF-36) Health Survey: normative data for the Thai population. Joint Conference in Medical Sciences 2011: Chula-Sama-Siriraj (JCMS 2011). 15-17 June 2011; PS05.

 

ปี  2553 (2010)                                                                                                                            

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

  1. Bowden CL, Mosolov S, Hranov L, Chen E, Habil H, Kongsakon R, Manfredi R, Lin HN. Efficacy of valproate versus lithium in mania or mixed mania: a randomized, open 12-week trial. Int Clin Psychopharmacol. 2010 Mar;25(2):60-7..

  2. Arunpongpaisal S, Srisurapanont M, Kongsakon R, Kitiwattanagul K, Samanwongthai U. Risperidone long-acting injection(RLAI) : The 12 week efficacy and tolerability in thai patients with chronic schizophrenia. J Med Assoc Thai. 2010 Mar;93(3):343-50.

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ   

  1. อาทิตย์ วีระเบญจพล. มาโนช  หล่อตระกูล. ชัชลิต  รัตรสาร. ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานไทย. รามาธิบดีเวชสาร   2010; 33(1): 10-18

  2. ดาริน จตุรภัทรพร. สายพิณ หัตถีรัตน์. ณรงค์ สามิภักดิ์. วีรดา หรรษาหิรัญวดี. ดาวชมพู พัฒนประภาพันธุ์. การรายงานผู้ป่วยที่มีกลุ่มอาการเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมด้วยอาการ “มีองค์” โดยใช้หลักการการสัมภาษณ์แบบให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง. รามาธิบดีเวชสาร   2010; 33(1): 26-32

  3. ทานตะวัน สุรเดชาสกุล. ธีรศักดิ์ สาตรา. รณชัย คงสกนธ์. งานบำบัดผู้ติดบุหรี่ในโรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทย. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย 2553; 55(1): 55-62

  4. ชัชวาลย์ ศิลปกิจ. อรวรรณ ศิลปกิจ. จุฬาลักษณ์ โกมลตรี. สุคนธ์ ชมชื่น. ความตรงของแบบวัดความเครียดฉบับศรีธัญญาในวัยรุ่น. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 2553; 18(1): 24-35

  5. ณรงค์ สุภัทรพันธุ์. บทบาทและหน้าที่จิตแพทย์กับแพทยสภา. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 2553; 18(1): 65-70

  6. Patamasingh Na Ayudhaya R, Kongsakon R, Tantakarn N, Chongwatana S, Udomsubpayakul U. Community Participation to Solve Domestic Violence. Study: Cases Only of three Communities, Saraburi Province. Ramathibodi Medical Journal. 2010; 33(4): 242-50.

 

ปี  2552 (2009)

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

  1. Saipanish R. Lotrakul M. Sumrithe S. Reliability and validity of the Thai version of the WHO-Five Well - Being Index in primary care patients. Psychiatry and Clinical Neurosciences  2009; 63: 141-6.

  2. Lotrakul M. Saipanish R. How do general practitioners in Thailand diagnose and treat patients presenting with anxiety and depression? Psychiatry and Clinical Neurosciences 2009; 63: 63: 37-42.

  3. Prueksaritanond S. Tubtimtes S. Pumkompol T. Sukying C. Psychotropic drug prescribing in the family medicine out-patient clinic, Ramathibodi hospital. Journal of the Medical Association of Thailand 2009; 92 (2), 266-72.

  4. Tubtimtes S. Sukying C. Prueksaritanond S. Sleep problems in out-patient of primary care unit. Journal of the Medical Association of Thailand 2009; 92(2), 273-8.

  5. Arrom Pitaksongkram. Chatchawan Silpakit. Chulaluk Komoltri. Stability of Depressive Symptoms and Suicidal Ideation among Senior High School Students in Tak Province, Thailand. Siriraj Med J 2009;61(Suppl 1):39-43.

  6. Yaowaluck Thongkaew. Chatchawan Silpakit. Chulaluk Komoltri. A Comparison of the Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) and Depression Screening Test in Primary Care Setting. Siriraj Med J 2009;61(Suppl 1):44-46.

  7. Burns G.L., Desmul C., Walsh J.A., Silpakit C., Ussahawanitchakit P. A Multitrait (ADHD–IN, ADHD–HI, ODD Toward Adults, Academic and Social Competence) by Multisource (Mothers and Fathers) Evaluation of the Invariance and Convergent/Discriminant Validity of the Child and Adolescent Disruptive Behavior Inventory With Thai Adolescents. American Psychological Association 2009; 21(4): 635–41.

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ

  1. พิมพ์พร  สุขเสถียร. มาโนช  หล่อตระกูล. ความพึงพอใจในชีวิตสมรสของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า.วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย. 2552; 17(1): 21-36.

  2. เอกชัย  เพ็ชรพรประภาส. มาโนช  หล่อตระกูล. ความสัมพันธ์ระหว่างการคลอดและสุขภาพของทารกกับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในโรงพยาบาลรามาธิบดี. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. 2552; 54(1) :29-36.

การนำเสนอประชุมวิชาการภายในประเทศ

  1. ชัชวาลย์ ศิลปกิจ. Philadelphia Mindfulness Scale ฉบับภาษาไทย. การประชุมวิชาการประจำปีราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37, 2552.

 


  •  

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299