You are here

ศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์

 

ทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง     :      ปี 2547 -  ปี  2555

ประวัติการศึกษา     :

1.  วิทยาศาสตร์บัณฑิต   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   ปี  2518
2.  แพทยศาสตรบัณฑิต    คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   ปี  2520
3. ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขากุมารเวชศาสตร์  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  ปี  2524
4. วุฒิบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์  แพทยสภา  ปี  2526
5. Master of Science(Clinical Epidemiology)  U. of New Castle, N.S.W., Australia  ปี  2534
 
ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต และปัจจุบัน  :
ตำแหน่ง / สังกัด                                          ระยะเวลา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551
ที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการในอาคารพระเทพรัตน์ พ.ศ. 2551 –  ปัจจุบัน
    ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คนที่1 กรรมการบริหารการบริการรักษาพยาบาล พ.ศ  2551 – ปัจจุบัน
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กรรมการอำนวยการศูนย์หัวใจ  หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน
สุวรรณา   เรืองกาญจนเศรษฐ์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ Premium Clinic พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน
  รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดี                     พ.ศ.2547 – ปัจจุบัน
  รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555
   
  ผลงาน  :
  1.  สิทธิบัตรโปรแกรมคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงวัยรุ่น
  2. ได้รับรางวัลกระบวนดีเด่นของ กพร. ปี พ.ศ.2548  เรื่องกระบวนการดูแลผู้ป่วยเคมีบำบัดระยะสั้น  (Short   Stay  Service) 
  3. ในการดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547  ได้ปรับปรุงพัฒนาหอผู้ป่วยหนัก ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ จนได้รับรางวัล Healing Environment Award จากสถาบันรับรองและพัฒนาคุณภาพ  โรงพยาบาล (สรพ.) ในปี  2552
 

4.  พัฒนาคุณภาพการบริการรักษาพยาบาลของศูนย์การแพทย์สิริกิติ์สู่สากล โดย ใช้มาตรฐาน JCI (Joint Commission International) ดังนี้

 

     4.1   พัฒนารายการโทรทัศน์สุขภาพเชิงบันเทิงเฉพาะบุคคล RAMA CHANNEL สำหรับผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล   ซึ่งขณะนี้  ได้ขยายผลสู่ประชาชนทั่วประเทศ  โดยพัฒนาร่วมกับภาคเอกชนคือ Nation  Broadcasting   Corporation  ออกทีวีช่อง  True  Visions  80

         4.2    พัฒนาโปรแกรมรายงานความเสี่ยง (Incident and Occurrence Report-IOR online) เชื่อมโยงกับการรายงานผลทาง SMS ทางโทรศัพท์มือถือเพื่อความรวดเร็วสำหรับผู้จัดการความเสี่ยงและผู้บริหารของศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ในการบริการจัดการแก้ไขและเยียวยาความเสี่ยงอย่างทันท่วงที 
       4.3    พัฒนาโปรแกรม Fall Risk ช่วยใน  การประเมินภาวะเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มของผู้ป่วย นำไปสู่การป้องกันแก้ไขภาวะเสี่ยง ยังสามารถใช้ในการจัดกำลังบุคลากร ตามสถานการณ์ความหนักเบาของผู้ป่วยในช่วงเวรนั้นๆ
       4.4   พัฒนาโปรแกรมการบริหารจัดการยา (Electronic Medication Administration Record-EMAR) เพื่อลดความผิดพลาดทางยา ร่วมกับการลดภาระงานเอกสารของพยาบาลทั้ง Kardex, Medication card,  Medication Record ในการนี้ได้พัฒนารถจ่ายยาอัจฉริยะ  ซึ่งมีระบบนิรภัยล็อกด้วยบาร์โค้ด กล่องยาจะเปิดได้ต่อเมื่อ scan บาร์โค้ดตรงกับชื่อผู้ป่วย เพื่อป้องกันความผิดพลาดของการจ่ายยา
      4.5    พัฒนาโปรแกรมเวชระเบียนอิเลคทรอนิคส์ (Electronic Medical Record-EMR) ซึ่งเชื่อมโยงทุกมาตรฐานของ JCI  พัฒนามาจากโปรแกรม World VistA  ซึ่งเป็น EMR ที่ใช้ในโรงพยาบาลทหารผ่านศึก  ๒oo แห่งในสหรัฐอเมริกา ซึ่งแพร่หลาย  ที่สำคัญคือเป็น  opensource  ไม่ต้องเสียเงินค่าลิขสิทธิ์ ดังนั้นหากดำเนินการได้สำเร็จและใช้ได้ทั่วประเทศ จะทำให้ระบบสารสนเทศของประเทศไทยเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวและเป็นสากลตามมาตรฐาน  HL7V3 และที่สำคัญจะประหยัดเงินตราที่จะต้องซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศจำนวนมหาศาล  ซึ่งขณะนี้ได้ประสบความสำเร็จในระบบผู้ป่วยนอก  และทดลองเบื้องต้นกับระบบผู้ป่วยในได้ร้อยละ 70 คาดว่าพร้อมใช้ทั้งศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ภายในปี 2555 นี้
   
  รางวัลที่ได้รับ   :    รางวัลมหาวิทยาลัย มหิดล ประเภทดีเด่น สาขาบริการ พ.ศ. 2553
  การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   :
  1.    ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)  ปี พ.ศ. 2532
  2.   ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) ปี พ.ศ. 2534
  3.    ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) ปี พ.ศ. 2537
  4.    ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ปี พ.ศ. 2540
  5.    ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)        ปี พ.ศ. 2543
  6.    มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ปี พ.ศ. 2548
  7.    มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก(ม.ป.ช.)  ปี พ.ศ. 2554
   
   

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  QSMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1091 ถึง 3  โทรสาร 02-201-2404
Premuim Clinic  02-201-2211