You are here

ศาสตราจารย์แพทย์หญิง อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์

 

  ทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง  :        ปี 2555  -  ปี 2556

ประวัติการศึกษา  :      

1.  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)   พ.ศ.2518   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
2.  แพทยศาสตร์บัณฑิต     พ.ศ.2520   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล
3.  ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางคลินิก  สาขากุมารเวชศาสตร์   พ.ศ. 2524  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
4.  วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทาง  สาขากุมารเวชศาสตร์   พ.ศ. 2526  แพทยสภา , ประเทศไทย
5.  วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทาง  สาขาโลหิตวิทยา  พ.ศ. 2528  แพทยสภา , ประเทศไทย
6.  Hemophilia  training  3  เดือน  พ.ศ.2529  Malmo General Hospital , Malmo, Sweden
7.  Research fellow  1 ปี   พ.ศ. 2529 - 2530  University  of  Colorado Health Science Center, Denver,  Cororado,   U.S.A.
8.  Exchange  scientist  JSPS  2  เดือน   พ.ศ. 2532  School of Medicine,  St  Marianna University  and  Nara Medical College,Japan

9.  Visiting Scholar  4 เดือน   พ.ศ.  2534  Section of Molecular Genetics, Dept. of  Medicine & Pharmacology , Royal  Hallamshire 

     Hospital,  University  of  Sheffield,  U.K.
 
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ท่านที่   2 ตำแหน่งหน้าที่ในอดีต และปัจจุบัน  :
ศาสตราจารย์แพทย์หญิง ตำแหน่ง / สังกัด ระยะเวลา
อำไพวรรณ   จวนสัมฤทธิ์ แพทย์ใช้ทุน  /  ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก  เขต 4  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 2521 - 2523
  อาจารย์  /  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 2526 - ปัจจุบัน
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ /  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 2530
  รองศาสตราจารย์  /  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 2533
  ศาสตราจารย์  /  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 2537 - ปัจจุบัน
  ที่ปรึกษาฝ่ายวาระสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิตของสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศ 2551 - ปัจจุบัน
 

Editorial Board ของ Haemophilia ของ World Federation Hemophilia

2537 - ปัจจุบัน
  ศาสตราจารย์ ระดับ 11 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2545-ปัจจุบัน   
  หัวหน้าหน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2544 - 2555
  Director: International Hemophilia Training Center-Bangkok           2545-ปัจจุบัน
  ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  โรงพยาบาลรามาธิบดี 2555 - 2556
     
  ผลงาน  :
   1. Chuansumrit A, Chaiyaratana W, Tanhnararatchakit K, Yokasan S, Flamand M, Sakuntabhai A. Dengue nonstructural protein 1 antigen in the urine as a rapid and convenient diagnostic test during the febrile stage in patients with dengue infection. Diagn Micribiol Infect Dis 2011; 71:467-469.
   2.  Mahachoklertwattana P, Yimsumruay T, Poomthavorn P, Chuansumrit A, Khlairit P. Acute effects of blood transfusion on growth hormone and insulin-like growth factor-1 levels in children with thalassemia. Horm Res Paediatr 2011; 75:240-5.
   4. Sirachainan N, Thongsad J, Pakakasama S, Hongeng S, Chuansumrit A, Kadegasesm P, Tirakanjana A, Archararit N, Sirireung S. Normalized coagulation markers and anticoagulation proteins in children with severe b-thalassemia disease after stem cell transplantation. Thromb Res 2012; 129(6):765-70.
   5. De Paula EV, Kavakli K, Mahlangu J, Ayob Y, Lentz S, Morfini M, Nemes L, Salek SZ, Shima M, Windyga J, Ehrenforth S, Chuansumrit A for the 1804 (ADEPTTM 1) Investigators. Recombinant factor VIIa analog (vatreptacog alfa [activated]) for treatment of joint bleeds in hemophilia patients with inhibitors: a randomized controlled trial. J Thromb Haemost 2012; 10:81-9.
  6. Anurathapon U, Sasanakul W, Sirachainan N, Kasemkoslsri C, Jaovisidha S, Chuansumrit A. Acquired hypoprothrombinemia inducing bleeding in a girl with transient antiphospholipid antibody: case report. J Med Assoc Thai 2012; 95(2):282-7.
   7. Nathalang O, Sriwanitchrak P, Sasanakul W, Chuansumrit A. The association between HLA class II alleles and the occurrence of factor VIII inhibitor in Thai patients with hemophilia A. Turk J Hematol 2012; 29:34-39.
   8. Tangnararatchakit K, Tipanich W, Tapaneya-Olarn W, Sumethkul V, Sirachainan N, Watcharananan S, Leenanupunth C, Yoksan S, Chuansumrit A. Severe nonfebrile dengue infection in an adolescent after postoperative kidney transplantation: A case report. Transplantation Proceeding 2012; 44:303-306.
    9. Cavallari N, Balestra D, Branchini A, Maestri I, Chuansumrit A, Sasanakul W, Mariani G, Pinotti M. Activation of a cryptic splice site in a potentially lethal coagulation defect accounts for a functional protein variant, Biochimica et Biophysica Acta 2012; 1822:1109-13.
   10. Khositseth A, Tangnararatchakit K, Chuansumrit A, Wanitkun S, Kuptanon T, Chaiyaratna W, Yoksan S. Cardiovascular change in children with dengue shock syndrome. J of Pediatr Intensive Care 2012:153-160.
   11. Sooksriwong C, Boonkerd L, Chanjaruporn F, Chuansumrit A. Incremental cost effectiveness analysis for haemophilia home-based care programme in Thailand. Haemophilia 2012; 18:e347-e348.
   12. Chuansumrit A. Thalassemia and dengue virus infection. Paediatr Inter Child Health 2013; 33(1):1-2.
   13. Chuansumrit A, Sirachainan N, Panuwannakorn M, Wongwerawattanakoon P, Kadegasem P, Chieyprasert W, Sasanakul W. Safety and efficacy of recombinant activated factor VII for long term secondary prophylaxis in a haemophilia boy with high-titre inhibitors. Haemophilia 2013; 19:e182-e183.
    14. Chuansumrit A, Anantasit N, Sasanakul W, Chaiyaratana W, Tangnararatchakit K, Butthep P, Chunhakan S, Yoksan S. Tumour necrosis factor gene polymorphism in Dengue infection: association with risk of bleeding.  Paediatr Inter Child Health 2013; 33:97-101.
    15. Sasanakul W, Kadegasem P, Chaiyaratana W, Wongwerawattanakoon P, Sirachainan N, Chuansumrit A. Simple and accurate bedside diagnostic kit for determining hemophilia A and B: a revised version. Haemophilia 2013; 19:e48-9.
    16. Butthep P, Chunhaken S, Yoksan S, Tangnararatchakit K, Chuansumrit A. Alteration of cytokines/chemokines during febrile episode associated to endothelial cells damage and plasma leakage in dengue hemorrhagic fever. Pediatr Infect Dis J 2013; 31:e232-e238.
   17. Viparakasit V, Nuchprayoon I, Chuansumrit A, Torcharus K, Laothamatas J, Srichairatanakool S, Supajitkasem S, Suriyaphol P, Tanphaichitr V, Tuchinda S. Deferiprone (GPO-L-One) monotherapy reduces iron overload in transfusion-dependent thalassemia: 1- year results from amulti-centre prospective, single arm, open label, dose escalating Phase III pediatric study (GPO-L-One; A001) from Thailand.  Am J Hematol 2013; 88:251-260.
    18. Napolitano M, Giansilly-Blaizot M, Dolce A, Schved JF, Auerswald G, Ingerslev J, Bjerre J, Altisent C, Charoenkwan P, Michaels L, Chuansumrit A, Di Minno G, Caliskan U, Mariani G. Prophylaxis in congenital factor VII deficiency : indications, efficacy and safety. Results from the Seven Treatment Evaluation registry (STER). Haematologica 2013; 98(4):538-44.
   19.  Suvachananonda T, Wankham A, Srihirun S, Tanratana P, Unchern S, Fucharoen S, Chuansumrit A, Sirachainan N, Sibmooh N. Decreased nitrite levels in erythrocytes of children with b-thalassemia/hemoglobin E. Nitric Oxide 2013;3:1-5.
   20. Jaipian J, Chuansumrit A, Chongkolwatana V, Kunakorn M, Kitpoka P. Collection efficacies of double dose platelet by blood cell separators. J Hematol Transf Med 2013; 23:121-8.
   

 

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  QSMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1091 ถึง 3  โทรสาร 02-201-2404
Premuim Clinic  02-201-2211