You are here

หน่วยงานประชาสัมพันธ์ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

หน่วยประชาสัมพันธ์ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
นางศรินทิพย์    อภิฐานะตระกูล
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
วุฒิการศึกษา : Edit Here...
 
นางสาวสุภาพร    ศรีวิเชียร
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
วุฒิการศึกษา : Edit Here...
 
นางสาวจรัสรัตน์    พยุงวัฒนา
ตำแหน่ง :ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
วุฒิการศึกษา : Edit Here...
 
นางสาวศิริลักษณ์   ชูเวียง
ตำแหน่ง :ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
วุฒิการศึกษา : Edit Here...
 
นายณัฐวัฒน์   รวีพรนิมิโชติ
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
วุฒิการศึกษา : Edit Here...
 
นายกฤษณะ   ทับทิมทอง
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Edit Here...
วุฒิการศึกษา : Edit Here...
 

 

 

เป็นหน่วยงานดำเนินการ ด้านต่างๆ ดังนี้

  1. รับจองห้องพิเศษของศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
  2. จัดห้องพิเศษ
  3. ประสานงานผู้ป่วย อาจารย์แพทย์ และพยาบาลเมื่อผู้ป่วยได้ห้องพิเศษ
  4. ลงทะเบียนรับผู้ป่วยใน และรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาล
  5. บริการทำ Fax claim ( บริษัทประกันที่เป็น contract )
  6. บริการรับจองเตียงและจัดคิวผู้ป่วย Short Stay Service ของโครงการรักษาโรคภูมิแพ้ตนเอง
  7. จัดทำเวชระเบียนสำหรับผู้ป่วย Premium clinic
  8. บริการติดต่อสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ
  9. บริการสำรองที่นั่งการฟังบรรยายงานเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

 

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  QSMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1091 ถึง 3  โทรสาร 02-201-2404
Premuim Clinic  02-201-2211