You are here

ตารางแพทย์ลงตรวจ

 

 วันจันทร์
นพ. ธีระศักดิ์  แก้วอมตวงศ์ 10.00 น. - 12.00 น. ปอด
รศ.นพ. จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ 08.00 น. - 10.00 น. ประสาทวิทยา
นพ. ฆนัท ครุฑกุล 10.00 น. - 12.00 น. โภชนาการ / ลดน้ำหนัก
รศ.นพ. สรณ  บุญใบชัยพฤกษ์ 13.30 น. - 16.00 น. ความดันโลหิต / โรคหัวใจ
ผศ.นพ. ครรชิต  ลิขิตธนสมบัติ 14.00 น. - 16.00 น. ความดันโลหิต / โรคหัวใจ
ศ.นพ. ศุภชัย  ถนอมทรัพย์ 10.00 น. - 12.00 น. ความดันโลหิต / โรคหัวใจ

วันอังคาร  

นพ. ทศพล  ลิ้มพิจารณ์กิจ 08.30 น. - 11.30 น. ความดันโลหิต / โรคหัวใจ
ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา 13.30 น. - 16.00 น. ความดันโลหิต / โรคหัวใจ
ผศ.นพ. พงศ์อมร  บุนนาค 09.00 น. - 11.00 น. เบาหวาน / ไทรอยด์
นพ. จรุงไทย  เดชเทวพร 09.30 น. - 12.00 น. ประสาทวิทยา
นพ. ฆนัท  ครุฑกุล 10.00 น. - 12.00 น. โภชนาการ / ลดน้ำหนัก
พญ. ดรุณีวัลย์  วโรดมวิจิตร 13.00 น. - 14.00 น. โภชนาการ / ลดน้ำหนัก
ศ.นพ. สุรัตน์  โคมินทร์ 13.00 น. - 16.00 น. โภชนาการ / ลดน้ำหนัก
นพ. ปริญญา  ลีลายนะ 10.30 น. - 12.00 น. ศัลยกรรมทรวงอก

วันพุทธ

รศ.นพ. สุชาต ไชยโรจน์ 09.00 น. - 15.00 น. ศัลยกรรมทรวงอก
นพ. สยาม  ค้าเจริญ 09.30 น. - 12.00 น. ศัลยกรรมทรวงอก
รศ.นพ. ภาวิทย์  เพียรวิจิตร 13.30 น. - 16.00 น. ความดันโลหิต / โรคหัวใจ
พญ. ชุตินธร  ศรีพระประแดง 08.00 น. - 09.00 น. เบาหวาน / ไทรอยด์
วันพฤหัสบดี            
ผศ.พญ. วัลยา  จงเจริญประเสริฐ 08.00 น. - 12.00 น. เบาหวาน / ไทรอยด์
ผศ.พญ. ฉัตรประอร  งามอุโฆษ 09.00 น. - 11.00 น.  ** สัปดาห์ที่ 2,4** เบาหวาน / ไทรอยด์
ศ.นพ. ชัชลิต  รัตรสาร 09.00 น. - 11.00 น. เบาหวาน / ไทรอยด์
ศ.นพ. บุญส่ง  องค์พิพัฒนกุล 09.00 น. - 10.00 น. เบาหวาน / ไทรอยด์
พญ. สิรินทร์  อภิญาววัสดิ์ 13.30 น. - 15.00 น. ความดันโลหิต / โรคหัวใจ
รศ.นพ. สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ 10.00 น. - 12.00 น. ความดันโลหิต / โรคหัวใจ
นพ. ปริญญา  คุณาวุฒิ 09.00 น. - 12.00 น. ความดันโลหิต / โรคหัวใจ
นพ. สุวาณิช  เตรียมชาญชูชัย 14.00 น. - 16.00 น. ความดันโลหิต / โรคหัวใจ
นพ. ปริย  พรรณเชษฐ์ 16.00 น. - 18.00 น. โภชนาการ / ลดน้ำหนัก
นพ. ฆนัท  ครุฑกุล 16.30 น. - 18.00 น. โภชนาการ / ลดน้ำหนัก
วันศุกร์                                                                                                                    
นพ. วิรัช ตั้งสุจริตวิจิตร 08.00 น. - 10.00 น. ปอด
พญ. ทิชา  ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ 08.30 น. - 10.00 น. ภูมิแพ้
ศ.นพ. จุมพล  วิลาศรัศมี 09.30 น. - 10.00 น. ศัลยกรรมหลอดเลือด
ศ.นพ. ชัชลิต  รัตรสาร 09.00 น. - 11.00 น. เบาหวาน / ไทรอยด์
ศ.นพ. สมนึก  ดำรงกิจชัยพร 10.30 น. - 12.00 น. ไต
พญ. รัชนี แซ่ลี้ 13.00 น. - 16.00 น. ความดันโลหิต / โรคหัวใจ
นพ. สุวาณิช  เตรียมชาญชูชัย 13.00 น. - 15.00 น. ความดันโลหิต / โรคหัวใจ

 วันเสาร์

นพ. ฆนัท  ครุฑกุล 09.30 น. - 15.00 น. โภชนาการ / ลดน้ำหนัก
นพ. ปริย  พรรณเชษฐ์ 10.00 น. - 12.00 น. โภชนาการ / ลดน้ำหนัก

 

**หมายเหตุ**

ตารางแพทย์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรสอบถามและ นัดหมายได้ที่    Premuim Clinic  02-201-2211   ประชาสัมพันธ์  02-201-1091 ถึง 3 

 

 

 

 
 
 
   

 

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  QSMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1091 ถึง 3  โทรสาร 02-201-2404
Premuim Clinic  02-201-2211