You are here

สำหรับผู้ป่วย / ผู้ป่วยนอก

                                                                                                                

 

 

         

 

 

Premium Clinic คือ  งานบริการผู้ป่วยนอกของศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

          เป็นบริการ ผู้ป่วยนอกแบบครบวงจร โดยเจ้าหน้าที่เช่น การเจาะเลือด ซื้อยา ชำระเงิน ตลอดจนการนัดตรวจกับหน่วยต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว และเข้ารับ

การตรวจกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาต่างๆ สามารถนัด วันเวลาตรวจล่วงหน้าได้ ซึ่งจะทำให้ท่านรู้สึกไม่ยุ่งยากในการมาใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐ

สะดวก รวดเร็วเหมาะสำหรับท่านที่มีเวลาน้อย

 

 

ขั้นตอนการรับการตรวจ

            1. ยื่นบัตรนัด /แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตร โรงพยาบาล ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนชั้น1 ห้องรับรองพรีเมี่ยมคลินิก อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ พร้อมรับบัตรคิว

             เพื่อใช้ในการเรียกรับบริการ ณ จุดบริการต่างๆ

         2. ลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ถ่ายรูป และซักประวัติก่อนการตรวจ ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนชั้น1

         3. รอพบแพทย์ ทีห้องตรวจ พรีเมี่ยมคลินิกชั้น5 โดยเรียกเข้ารับตรวจตามเวลาที่นัดหมาย

         4. รับบัตรนัดหลังการตรวจ ใบแจ้งค่าบริการ ที่เคาน์เตอร์พรีเมี่ยมคลินิกชั้น5

         5. รอเรียกคิวที่ห้องรับรองพรีเมี่ยมคลินิกชั้น1 เพื่อชำระเงินที่เคาร์เตอร์การเงิน และรับยาที่เคาน์เตอร์เภสัชกร

 

สถานที่ทำการ

          ตั้งอยู่ที่  อาคารศูนย์การแพทย์ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ประกอบไปด้วยพื้นที่  2  ส่วน  คือชั้นที่  1     ห้องรับรอง  เป็นส่วนของการต้อนรับ  การลงทะเบียน

 

 

คลินิกที่เปิดให้บริการ

 โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต
 โรคเบาหวาน /ไทรอยด์
 โภชนาการ ลดน้ำหนัก
 โรคระบบประสาทวิทยา
 โรคไต
 โรคปอด
 ศัลยกรรมทรวงอก
 ศัลยกรรมหลอดเลือด
 โรคภูมิแพ้
 

หมายเหตุ : การนัดตรวจหรือพบแพทย์ กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า โทร. 02 201 2211

 

ตารางเวลาที่แพทย์ลงตรวจ  Premium Clinic  ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

โรคหัวใจ / ความดันโลหิตสูง   11  ท่าน   เบาหวาน / ไทรอยด์   6  ท่าน
ศ.นพ. ศุภชัย ถนอมทรัพย์ จ.  10.00 น. - 12.00 น.   ศ.นพ. บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล พฤ. 09.00 น. - 10.00 น.
ศ.นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา อ.  13.30 น. - 16.00 น.   ศ.นพ. ชัชลิต รัตรสาร พฤ. 09.00 น. - 11.00 น.
รศ.นพ. สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ จ.  13.30 น. - 16.00 น.         ศ.   09.00 น. - 11.00 น.
      พฤ.09.00 น. - 12.00 น.   ผศ.พญ. ฉัตรประอร งามอุโฆษ ศ.     09.00 น. - 11.00 น. สัปดาห์ที่ 2,4
รศ.นพ. ภาวิทย์ เพียรวิจิตร พ.  13.30 น. - 16.00 น.   ผศ.นพ. พงศ์อมร บุนนาค อ.   09.00 น. - 11.00 น.
ผศ.นพ. ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ จ.  11.00 น. / 14.00 น.-16.00 น.   ผศ.พญ. วัลยา จงเจริญประเสริฐ พฤ. 08.00 น. - 12.00 น.
      พฤ.10.30 น. - 12.00 น.   พญ. ชุติธร ศรีพระประแดง พ.   08.00 น. - 09.00 น.
นพ. ทศพล ลิ้มพิจารณ์กิจ อ.  08.30 น. - 11.30 น.          
นพ. ปริญญา คุณาวุฒิ พฤ.09.00 น. - 12.00 น.   โภชนาการ / ลดน้ำหนัก   4  ท่าน
นพ. สุวาณิช เตรียมชาญชูชัย พฤ.14.00 น. - 16.00 น.   ศ.นพ. สุรัตน์ โคมินทร์ อ.  13.00 น. - 16.30 น.
      ศ.  13.00 น. - 15.00 น.   พญ. ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร อ.  13.00 น. - 16.00 น.
พญ. สิรินทร์ อภิญาสวัสดิ์ พฤ.13.30 น. - 16.00 น.   นพ. ฆนัท ครุฑกุล จ.  10.00 น. - 12.00 น.
พญ. รัชนี แซ่ลี้ ศ.  13.00 น. - 16.00 น.         อ.  10.00 น. - 12.00 น.
นพ. ปริญญ์ วาทีสาทกกิจ จ.  10.00 น. - 11.00 น.         อ.  16.30 น. - 18.00 น.
                พฤ.16.30 น. - 18.00 น.
ศัลยกรรมทรวงอก   3  ท่าน         ส.  09.30 น. - 12.00 น.
รศ.นพ. สุชาต ไชยโรจน์ พ.  09.00 น. - 15.00 น.         ส.  13.30 น. - 15.30 น.
นพ. ปริญญา ลีลายนะ อ.  10.30 น. - 12.00 น.   นพ. ปริย พรรณเชษฐ์ จ.    13.00 น. - 15.00 น. (เฉพาะเบาหวาน)
นพ. สยาม ค้าเจริญ พ.  09.30 น. - 12.00 น.              สัปดาห์ที่ 1, 3 ของเดือน
                พฤ.16.00 น. - 18.00 น.
ศัลยกรรมหลอดเลือด   1  ท่าน                สัปดาห์ที่ 2,4
ศ.นพ. จุมพล วิลาศรัศมี ศ.  09.30 น. - 12.00 น.         ส.  10.00 น. - 12.00 น.
                 
ไต    1  ท่าน   ประสาทวิทยา   2  ท่าน
ศ.นพ. สมนึก ดำรงกิจชัยพร ศ.  10.30 น. - 12.00 น.   รศ.นพ. จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ จ.  08.00 น. - 10.00 น.
          นพ. จรุงไทย เดชเทวพร อ.  09.30 น. - 11.00 น.
                 
ปอด   1  ท่าน   ภูมิแพ้   1  ท่าน
นพ. วิรัช ตั้งสุจริตวิจิตร ศ.  08.00 น. - 10.00 น.   พญ. ทิชา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ศ.  08.30 น. - 10.00 น.

 

อัตราค่าบริการ

1.  ค่าบริการผู้ป่วยนอก 50 บาท (สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้)
2.  ค่าบริการพรีเมี่ยมคลินิก  150 บาท (เบิกไม่ได้)
3.  ค่าธรรมเนียมแพทย์ 0-700 บาท (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโรค)
4.  ค่ายาเบิกได้ตามสิทธิ์กรมบัญชีกลาง
5.  ค่าเจาะเลือด  ค่า X-Ray และหัตถการอื่นๆ เบิกได้บางส่วน  ( อาจมีส่วนเกิน 12% - 30% )
          ***  ราคานี้ไม่รวมยาและเวชภัณฑ์
             *** สิทธิ์ข้าราชการสามารถเบิกค่ายาได้ตามปกติ

หมายเหตุ

  • หากมีการรับบริการหลายแผนกในวันเดียวกัน  ค่าบริการข้อ 1  และข้อ 2  คิดรวมเพียงครั้งเดียวต่อวัน
  • ไม่รับรองสิทธิ์ประกันสังคม  และบัตรทอง
  • สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจสามารถเบิกได้ตามสิทธิ์ของแต่ละหน่วยงาน

 

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  QSMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1091 ถึง 3  โทรสาร 02-201-2404
Premuim Clinic  02-201-2211