You are here

ยินดีต้อนรับ ผอ. และ รองผอ. คนใหม่ ของ สก.

ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ  อ.นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น ที่ได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  และ ผศ.พญ.ปารวี สุวรรณาลัย ที่ได้รับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 

 

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  QSMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1091 ถึง 3  โทรสาร 02-201-2404
Premuim Clinic  02-201-2211