You are here

ย้าย สนง. งานบริหารฝ่ายการพยาบาล (รพ.รามาธิบดี)

"งานบริหารฝ่ายการพยาบาล (รพ.รามาธิบดี)ย้าย สนง. มายัง อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น5 ห้อง 502-503

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  QSMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1091 ถึง 3  โทรสาร 02-201-2404
Premuim Clinic  02-201-2211