You are here

ข่าวน่ายินดี ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “แม่ดี-บุคลากรเด่นของคณะฯ” ประจำปี 2559

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  QSMC.mahidol.ac.th
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1091 ถึง 3  โทรสาร 02-201-2404
Premuim Clinic  02-201-2211