You are here

ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค AIMC)

ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค AIMC)

ป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สังกัดศูนย์สนับสนุนพันธกิจ โดยมีระบบบริหารจัดการแบบพิเศษ เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด   ทางศูนย์ให้การบริการการตรวจกับผู้ป่วยด้วยเครื่อง CT 64 Slices, CT 320 Slices, MRI 1.5 Tesla, MRI 3 Tesla ใช้งานร่วมกับซอฟท์แวร์และโปรแกรมชั้นนำในการให้บริการตรวจรังสีวินิจฉัยอย่างครบวงจร

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม <<<< คลิก

 

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297