ค้นหาบริการการตรวจทางรังสีวิทยา
ทางรังสีวิทยา
หน่วยงานสังกัดภาควิชารังสีวิทยา
ภาควิชารังสีวิทยา
 
ขอแสดงความยินดีอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการภาควิชารังสีวิทยา  ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชลทิพย์ วิรัตกพันธ์...
 
แพทย์่ประจำบ้านสาขา - รังสีวิทยาวินิจฉัย - รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา - เวชศาสตร์นิวเคลียร์ แพทย์ประจำบ้านอนุสาขา...
 
ภาพบรรยากาศงานเกษียณอายุราชการบุคลากร ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2564
 
กำหนดการงานเกษียณอายุราชการบุคลากร ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2564
 
หัวข้อบรรยาย COVID-19: Common and uncommon radiologic manifestations ผู้บรรยาย: ผศ.นพ.วราวุฒิ สุขเกษม หน่วยภาพวิน...
 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   ขอมอบโล่รางวัลให้กับนายแพทย์มินทร์ พันธ์พิเชฐ  ...
 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ขอมอบโล่รางวัลให้กับแพทย์หญิงพิชญา มั่นสินธร  ได้รับรา...
 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ เพื่อขอบคุณ และขอแสดงความชื่นชมที่ นายแพ...

ดูเนื้อหาสาระน่ารู้

บริการตรวจทางรังสีวิทยา Services

 

การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือด  (Angiography หรือ Venography)  คือการเอกซเรย์ดูเส้นเลือดแดงหรือดำว...

 

การอุด เส้นเลือด (Embolization)  เป็นการอุดหลอดเลือดแดงเพื่อการรักษาภาวะโรคต่างๆ  เช่น ...

 

การใส่ Stent  เป็นวิธีที่ใช้ในการรักษาโรคหลอดเลือดตีบโดยวิธีการทางรังสี    โดยใช้เครื่อ...

 

การถ่างขยายเส้นเลือดโดยใช้ Balloon (Balloon Angioplasty) เป็นการรักษาโรคหลอดเลือดตีบ   โดยใช้ตัวถ...

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297