You are here

ทีมคณะกรรมการบริหารของภาควิชารังสีวิทยา

    ทีมคณะกรรมการบริหารของภาควิชารังสีวิทยา

  

รศ.นพ. สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ

หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาและผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา ฝ่ายสารสนเทศทางรังสีวิทยา

 

  

รศ. พญ.ชนิกา ศรีธรา
รองหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา
และผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

 

ผศ. พญ.นิยตา จิตรภาษย์

หน.สาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย

 

ผศ.ชมพร สีตะธนี

หน.สาขาวิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา

ผศ.วิชชนา จำรูญรัตน์

หน.สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

 

อาจารย์เอกฉัตร ฉันธนาภัค

หน.สาขาวิชารังสีวิทยาร่วมรักษาระบบประสาท
และผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา ฝ่ายบุคลากร

 

 

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา
-------------------------------

 

อาจารย์ พญ.ดวงกมล ประพฤติธรรม
ฝ่ายการศึกษา ระดับปริญญา

 


อาจารย์ พญ.นิชนันท์ เรืองวัฒนไพศาล
ฝ่ายการศึกษา ระดับหลังปริญญา

ศาสตราจารย์ น.ต.หญิง พญ.สุภนีวรรณ เชาว์วิศิษฐ
ฝ่ายวิชาการ

 

 


รองศาสตราจารย์ พญ.พุฒิพรรณ พัวทวีพงศ์
ฝ่ายวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.เสาวณีย์ ศรีรัตนพงษ์
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพงานบริการ

 

 


รองศาสตราจารย์ พญ.ชลทิพย์ วิรัตกพันธ์
ฝ่ายพัสดุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ปกรณ์ เจียระคงมั่น
ฝ่ายปฏิคมและวัฒนธรรม

 

 

 

อาจารย์ นพ.วราวุฒิ สุขเกษม
ฝ่ายสื่อสารองค์กร

 

หัวหน้างาน
-----------

 

 


นางปฐมาพร จิรันธร
หัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ

 


นายอดุลย์ โต๊ะมี
หัวหน้างานสารสนเทศทางรังสีวิทยา

นางสาวสุรภี อ่ำโต
หัวหน้างานรังสีวิทยาวินิจฉัย

 

 

 

 

ผู้แทนกลุ่มงาน
----------------

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ อัศวผาติบุญ
ผู้แทน กลุ่มงานฟิสิกส์การแพทย์

 


นางสาวพัชราพรรณ พูลการุณ
ผู้แทน กลุ่มงานพยาบาล

 

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297