รายชื่ออาจารย์อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท
 

 
ลำดับ ชื่อ-สกุล
1 อาจารย์ แพทย์หญิงธันวา สุดแสง
2 อาจารย์ แพทย์หญิงพัชลิน พาทพุทธิพงศ์
3 อาจารย์ นายแพทย์ธีรพล ปัญญาปิง
4 อาจารย์ แพทย์หญิงอรนันท์ ไตรตานนท์
5 อาจารย์ แพทย์หญิงทิพารมณ์ สนั่นเมือง 
6 อาจารย์ แพทย์หญิงพัดชา ตุลยาเดชานนท์
7 อาจารย์ แพทย์หญิงธนิสรา จันทร์สกุล
ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297