You are here

รังสีวิทยาร่วมรักษาระบบประสาท

พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา
ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์ น.ท.หญิง
สาขา/Subspecialty : รังสีวิทยาร่วมรักษาระบบประสาท
วุฒิการศึกษา
 
นพ.ปกรณ์ เจียระคงมั่น
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขา/Subspecialty : รังสีวิทยาร่วมรักษาระบบประสาท
วุฒิการศึกษา
 
นพ.เอกฉัตร ฉันธนาภัค        
ตำแหน่ง : อาจารย์   หัวหน้าหน่วย : รังสีวิทยาร่วมรักษาระบบประสาท
สาขา/Subspecialty : รังสีวิทยาร่วมรักษาระบบประสาท
วุฒิการศึกษา
 
นพ.ชัย กอบกิจสุขสกุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขา/Subspecialty : รังสีวิทยาร่วมรักษาระบบประสาท
วุฒิการศึกษา
 
นพ.มังกร อภิรักษ์กานต์
ตำแหน่ง : อาจารย์
สาขา/Subspecialtyรังสีวิทยาร่วมรักษาระบบประสาท
วุฒิการศึกษา
 

 

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297