รายชื่ออาจารย์อนุสาขาอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว

 
ลำดับ ชื่อ-สกุล
1 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนพงศ์  พันธุ์พิกุล              ประธานหลักสูตรฯ
2 ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงเจียมจิตร  ตปนียากร
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ชินรัตน์  บัวงาม
4 อาจารย์ แพทย์หญิงธรินธร  ตรีสิทธิ์
5 อาจารย์ แพทย์หญิงอรพิณ  ชาญสันติ
ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297