You are here

Pediatric Imaging

ผศ.พญ.นิชนันท์ เรืองวัฒนไพศาล             
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา / หัวหน้าหน่วยภาพวินิจฉัยเด็ก Pediatric Imaging
สาขา/Subspecialty : รังสีวิทยาวินิจฉัย/Pediatric Imaging
วุฒิการศึกษา
 
พญ.ธิติพร ชุณหสวัสดิกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์ 
สาขา/Subspecialty : รังสีวิทยาวินิจฉัย/Pediatric Imaging
วุฒิการศึกษา
 

 

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297