icon 2
General Radiology
Elective in General Radiology
icon 1
Essential Ultrasound
Elective in Essential Ultrasound
icon 3
System-based Radiology
Elective in System-base Radiology
 

You are here

Elective in System-based Radiology

ยินดีต้อนรับสู่ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

    การดูงาน System-based Radiology มีจุดประสงค์เพื่อให้แพทย์/นักศึกษาแพทย์ที่มา elective ได้เรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะ ความรู้และประสบการณ์ด้านรังสีวิทยาใน subspecialty ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และมีโอกาสได้สัมผัสถึงการทำงานของแพทย์ประจำบ้านรังสีวิทยา และรังสีแพทย์ 
    ***การศึกษาดูงาน elective ดังกล่าวไม่ได้มีผลต่อกระบวนการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านของภาควิชาแต่อย่างใด

ตารางปฎิบัติงาน
    สาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย และสาขาวิชารังสีร่วมรักษาระบบประสาท  เปิดรับการดูงาน 6 subspecialties ได้แก่

คู่มือการศึกษาดูงาน System-based Radiology  Download

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297