icon 2
General Radiology
Elective in General Radiology
icon 1
Essential Ultrasound
Elective in Essential Ultrasound
icon 3
System-based Radiology
Elective in System-base Radiology
 

You are here

Elective Diagnostic Radiology of Ramathibodi Hospital

          
 

                 ภาควิชารังสีวิทยาเปิดรับสมัครแพทย์หรือนักศึกษาแพทย์ที่สนใจเข้าดูงานในสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย โดยมีโปรแกรมการดูงานให้เลือกดังนี้

General Radiology เป็นการดูงานด้านรังสีวิทยาทั่วไป อย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยแพทย์/นักศึกษาแพทย์จะหมุนเวียนดูงานในหน่วยต่างๆของสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย แพทย์/นักศึกษาแพทย์จะได้มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์ และความรู้ทางด้านรังสีวิทยาที่พบบ่อยและสำคัญ

Essential Ultrasound เป็นการดูงานทางด้าน ultrasound อย่างน้อย 1 สัปดาห์ แพทย์/นักศึกษาแพทย์จะได้มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์ และความรู้ด้านการตรวจ 

System-based Radiology เป็นการดูงานตามหน่วยที่สนใจ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยมีหน่วยที่สามารถรับแพทย์/นักศึกษาแพทย์เข้าดูงานได้ จำนวน 7 หน่วย 

 

สำหรับการศึกษาดูงานสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 02-201-2295
สำหรับการศึกษาดูงานสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 02-201-1157

 

 

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297