You are here

บุคลากรสำนักงานภาควิชารังสีวิทยา

นางปฐมาพร จิรันธร
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส. ศกุนตลา ศรีอุดม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
นาง พิมพิลา ขาวขำ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส. ดรุณี สุขวัฒนาชัยกูล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส. พัชราภรณ์ สุริวัฒน์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
นาง ศิจนาไวรินทร์ แสนแก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
นาง นิตยา อินต๊ะเรือน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส. พัชรินทร์ อยู่คง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส. สุภาภรณ์ โต๊ะสำลี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส. จุฑามาศ จุ้ยเจริญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส. อรทัย ปะโนรัมย์
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ 
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส. ปิยะพร อิ่มสำราญ
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ 
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
นาย สะอาด ช้างหัวหน้า
ตำแหน่ง : วิศวกร
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส. ศศิภา หมื่นศรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัย
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส. คมิก ลำธารหิรัญกุล
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส. อังศนีย์ อู่รัชตมาศ
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส. ปรารถนา บุตนุ
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
นาง กชภรณ์ ภู่เสือ
ตำแหน่ง :พนักงานสถานที่
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
นาง สมบัติ พันธะสา
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส. น้ำค้าง สิทธิ
ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297