You are here

นักรังสีการแพทย์ : หน่วยรังสีฉุกเฉิน

น.ส. ปนัดดา บุญเรือง
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส. ชนัญชิดา เรือนทอง
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส. ชนิษฐ์ภัค เอกพัฒนวงศ์
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
นาย อภิสิทธิ์ สุวรรณศรี
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส. ธีราพร วรรณศิลป์
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส. ธีราพร ตองติดรัมย์
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส. ธิตารัตน์ สาลี
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
นาย สันทิส บุญทวี
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส. ศิริพร คงรัตน์
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส. จิราพร อินชื้น
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
น.ส. สุกัญญา อินทะชัย
ตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์
สาขา/Subspecialty :
วุฒิการศึกษา
CV :
 
ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297