ศูนย์รังสีวิทยา อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 วันและเวลาที่เปิดให้บริการ

  07.00 น. - 20.30 น. (จันทร์ - ศุกร์)

  07.00 น. - 16.30 น.  (เสาร์ - อาทิตย์)

  ศูนย์รังสีวิทยาชั้น 3

    - เอกซเรย์ทั่วไป

    - อัลตร้าซาวด์

    - Mammogram

    - CT , MR

    - INR

 ศูนย์รังสีวิทยาชั้น 4 ( Checkup )

    - เอกซเรย์ทั่วไป ( พรีเมียม )

    - อัลตร้าซาวด์ ( พรีเมียม )

    - Mammogram ( พรีเมียม )

    - ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก (Bone Mineral Density)

 ศุนย์รังสีวิทยาชั้น 2 ( ออร์โธปิดิกส์ )

    - เอกซเรย์ทั่วไป

ประเภทการบริการในศูนย์รังสีวิทยา ประกอบด้วย

  • การตรวจเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอล สามารถเอกซเรย์ได้ทั่วทุกส่วนของร่างกาย เช่น ปอด กระดูกแขน และขา เป็นต้น
  • การ ตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เป็นการตรวจอวัยวะภายในร่างกายด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงมีความปลอดภัยสูง สามารถใช้ตรวจทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาได้ และยังสามารถใช้เพื่อดูความผิดปกติของอวัยวะในช่องท้อง และอวัยวะอื่นๆ เช่น เต้านม ต่อมไทรอยด์ เส้นเลือดของแขน ขา และคอ เป็นต้น
  • การบริการเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปี้ระบบดิจิตอล (Fluoroscopy) เช่น การตรวจกระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กและระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น
  • การ ตรวจเต้านมระบบดิจิตอล (Mammogram) เป็นการเพิ่มศูนย์บริการตรวจเต้านมเพิ่มเติม จากศูนย์วินิจฉัยเต้านม (Breast diagnostic center) เดิม เนื่องจากมีผู้มารอรับบริการเป็นจำนวนมาก การตรวจวินิจฉัยเต้านมระบบดิจิตอล ด้วยเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอลที่ศูนย์ฯนำมาใช้ สามารถแสดงรายละเอียดของเนื้อเยื่อบริเวณหน้าอก ต่อมน้ำมัน ไขมัน ต่อมน้ำเหลืองได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถตรวจหาความผิดปกติได้ในระยะแรกตั้งแต่ยังคลำไม่พบก้อน ซึ่งจะสามารถให้การรักษาได้เร็วและทำให้ผลสำเร็จของการรักษาเพิ่มขึ้น
  • การ ตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed tomography) เป็นการตรวจทางการแพทย์ด้วยคลื่นเอกซเรย์ สามารถสร้างภาพตามแนวตัดและแนวขวาง ๓ มิติ ของอวัยวะที่ต้องการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ ความละเอียดสูงในการแปลงสัญญาณภาพ คุณภาพของภาพจะชัดเจนกว่าการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง นอกจากนี้ยังช่วยในด้านการตรวจรักษาผู้ป่วย เช่น ในการเจาะถุงน้ำ หนอง ฝี หรือ ผ่าตัดสมองบางส่วน รวมทั้งช่วยคำนวณวางแผนในการให้รังสีรักษาสำหรับผู้ป่วยที่เป็นเนื้องอกบาง ราย
  • การตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นวิทยุ (Magnetic resonance imaging : MRI) เป็นการตรวจทางการแพทย์โดยอาศัยหลักการของคลื่นแม่เหล็ก และวิทยุ แล้วนำสัญญาณที่ได้มาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ทำให้เห็นภาพอวัยวะภายในของร่างกายที่มีความคมชัดมากกว่าการตรวจด้วยเครื่อง เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทั่วไป สามารถตรวจความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายได้เกือบทุกส่วน ตั้งแต่ สมอง กระดูกสันหลัง ปอด หัวใจ อวัยวะในช่องท้อง เช่น ตับ ไต ตับอ่อน รังไข่ มดลูก เป็นต้น
  • การ ตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone mineral density : BMD) ช่วยในการวินิจฉัยภาวะกระดูกบางและกระดูกพรุน รวมทั้งความผิดปกติของกระดูกบางชนิด ศูนย์รังสีวิทยา ให้บริการตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

 

ประเภทการบริการ
          ศูนย์รังสีวิทยา (Radiology Center) อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เป็นศูนย์ที่ให้บริการทางการแพทย์ด้านการตรวจวินิจฉัยโรคทางรังสีด้วยเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีและประสิทธิภาพขั้นสูงได้มาตรฐานระดับสากล พร้อมทีมรังสีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และทีมงานที่มีความชำนาญงานสูง โดยเป้าหมายหลักในการให้บริการของศูนย์รังสีวิทยา คือ ผู้ป่วยได้รับบริการที่รวดเร็ว และเกิดประทับใจในการให้บริการ

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297