หลักฐานการสมัคร แพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท ภาควิชารังสีวิทยา ประจำปีการฝึกอบรม 2564

  1. รูปถ่ายประกอบการสมัคร : รูปถ่ายหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมชุดครุย “พื้นหลังขาวเท่านั้น” ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือนก่อนการสมัคร “หากผ่านการสัมภาษณ์” ภาพนี้จะนำไปทำบัตรประจำตัว บุคลากร (ภาพมีความละเอียดสูง ไม่ถ่ายด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ)
  2. สำเนาปริญญาบัตร
  3. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม : (ที่ออกโดยแพทยสภาเท่านั้น)
  4. สำเนาใบแสดงรายวิชาและผลการศึกษา (Transcript)
  5. สำเนาใบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขารังสีวิทยาวินิจฉัยหรือรังสีวิทยาทั่วไปหรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านรังสีวินิจฉัย
  6. สำเนาบัตรประชาชน
  7. สำเนาทะเบียนบ้าน
  8. ประวัติการทำงานของผู้สมัคร (Curriculum Vitae) เช่น ระยะเวลาใช้ทุนในหน่วยงานภาครัฐ ผลงานทางวิชาการและอื่นๆ
  9. หนังสืออนุมัติจากต้นสังกัดให้เข้าฝึกอบรมและรับรองว่าจะทำสัญญาเมื่อได้รับการคัดเลือก (ถ้ามี)
  10. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานโดยภาควิชาฯจะส่งแบบฟอร์มไปตาม E-mail ที่ท่านแจ้งไว้ในการกรอกใบสมัคร
  11. คะแนนภาษาอังกฤษ
   - Resident ใช้คะแนน MU GRAD TEST หรือ TOEFL ITP (ที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น), TOEFL iBT, IELTS
   - Fellow ใช้คะแนน MU GRAD TEST หรือ TOEFL ITP, TOEFL iBT, CUTEP, IELTS

เอกสารประกอบการสมัคร >> pdf

Content Update : 9/10/2563

 

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297