ลำดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ
1 ผศ.พญ.นิยตา  จิตรภาษย์ พ.บ.,วว.รังสีวิทยาวินิจฉัย,วว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
2 รศ.พญ.ชลทิพย์  วิรัตกพันธ์ พ.บ., วว. รังสีวิทยาทั่วไป,อว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
3 รศ.พญ.ฐิติพร  สุวัฒนะพงศ์เชฏ พ.บ.,วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย, อว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
4 รศ.นพ.สิทธิ์  พงษ์กิจการุณ พ.บ.,วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย, อว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
5 รศ.นพ.สุทธิพงษ์  จงจิระศิริ พ.บ.,วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย,อว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
6 รศ.พญ.สุวิภาภรณ์  ศิริพรพิทักษ์ พ.บ., วว. รังสีวิทยาทั่วไป, อว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
7 อ.พญ.ชญานิน นิติวรางกูร พ.บ.,วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย, วว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
8 อ.พญ.ดวงกมล  ประพฤติธรรม พ.บ.,วว.รังสีวิทยาทั่วไป, วว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
9 อ.พญ.นวลี แตระกุล พ.บ.,วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย,วว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
10 อ.นพ.ประมาณ เฟื่องฟ้า พ.บ.,วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย,วว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
11 อ.พญ.พินพร เจนจิตรานันท์ พ.บ.,วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย,วว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
12 อ.พญ.พรพรรณ วิบุลผลประเสริฐ พ.บ.,วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย,วว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
13 อ.พญ. เพ็ญอำไพ  ตันนาภัย พ.บ.,วว. รังสีวิทยาทั่วไป,วว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
14 อ.นพ.วราวุฒิ  สุขเกษม พ.บ.,วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย,วว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
15 อ.นพ.ระวี มานะตระกูล พ.บ.,วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย,วว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
16 อ.พญ.ศศิประภา รงค์ทอง  พ.บ.,วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย,วว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
17 อ.นพ.ศิโรช วงศ์ไวศยวรรณ พ.บ.,วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย,วว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
18 อ.พญ.อภิชญา ศรีปรัชญากุล พ.บ.,วว. รังสีวิทยาวินิจฉัย,วว. ภาพวินิจฉัยชั้นสูง
ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297