: เบอร์โทรศัพท์

เอกซเรย์ทั่วไป ชั้น3           :  (02)200-3384

MR,CT                             :  (02)200-3385

อัลตร้าซาวด์                     :  (02)200-3406

Mammogram                   :  (02)200-3409

เอกซเรย์ออร์โธปิดิกส์ ชั้น2 :  (02)200-3247

เอกซเรย์ Checkup ชั้น4    :  (02)200-3436

 

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297