ศูนย์รังสีวิทยา ตั้งอยู่ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ถนน พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297