You are here

ประกาศภาควิชาฯ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการรับและส่ง นักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค พยาบาล แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา เพื่อไปฝึกอบรม/ปฏิบัติงาน (Elective)ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 (ระลอกใหม่)

         สืบเนื่องจากสถาณการณ์ COVID-19 (ระลอกใหม่) มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในหลายจัดงหวัด และมีความไม่แน่นอนสูง จากมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษา ภาควิชารังสีวิทยา ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓  ภาควิชารังสีวิทยา
จึงขอประกาศแนวทางปฏิบัติในการรับ-ส่ง นักศึกษาสาขารังสีเทคนิค พยาบาล แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา เพื่อไปฝึกอบรม/ปฏิบัติงาน (Elective) ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 (ระลอกใหม่) ดังนี้
    1. งดการส่งแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา ไปฝึกงาน/ฝึกอบรม (Elective) ต่างสถาบัน ยกเว้น สถาบันทรวงอก โดยแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา พึงปฏิบัติตน เพื่อป้องกันการติดเชื้อตามที่คณะฯ แนะนำอย่างเคร่งครัด
    2. งดการรับผู้ประสงค์เข้ามาฝึกปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม (Elective) จากต่างสถาบัน
    3. ในกรณีที่อยู่ระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม (Elective) ต่างสถาบัน ณ วันที่ออกประกาศนี้ ขอให้ฝึกปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม (Elective) จนครบกำหนดตามที่ได้รับอนุมัติไว้ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้พึงปฏิบัติตน เพื่อป้องกันการติดเชื้อตามที่คณะฯ แนะนำอย่างเคร่งครัด
    4. การส่งไปฝึกปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม (Elective) ภายในคณะฯ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะฯ และภาควิชาฯ ที่ประสงค์ไปฝึกอบรม
    5. การรับมาฝึกปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม (Elective) จากภายในคณะฯ ทางภาควิชาฯ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาตามสถานการณ์การระบาดของโรคในขณะนั้น

*เอกสารอ้างอิง :  PDF  ณ วันที่ 4/1/2564

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297