You are here

เปิดรับสมัครเพื่อสัมภาษณ์เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2558

การเปิดรับสมัครเพื่อสัมภาษณ์เข้ารับการฝึกอบรมเป็น แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2558

>> คลิก <<

 

ขั้นตอนการกรอกใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

>> คลิก <<

 

 

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297