You are here

ภาพกิจกรรมบรรยากาศ การดูงานของนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4-5

ภาพกิจกรรมบรรยากาศ การดูงานของ

นักศึกษาแพทย์ปีที่ 4-5 รายวิชาเลือก Elective RARD 431 ณ ภาควิชารังสีวิทยา

มี จำนวน 2 รุ่น

1. วันที่ 2 ก.พ. 60      เวลา 10.00-12.00 น.   ณ ภาควิชารังสีวิทยา

2. วันที่ 17 มี.ค. 60    เวลา 10.00-12.00 น.  ณ ภาควิชารังสีวิทยา

>> ภาพกิจกรรมบรรยากาศ <<

 

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297