You are here

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560รอบที่ 2

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560รอบที่ 2 ภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

ลำดับ

รายละเอียด

วิธีการส่ง/กำหนดส่ง

1.

ผู้สมัครทุกคนที่เลือกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีต้องทำการสมัครผ่าน

ทางแพทยสภา และต้องสมัครกับทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีผ่านทาง Website 

http://med.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in

ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2

สาขารังสีวิทยาวินิจฉัยจำนวน  1ตำแหน่ง

สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา      จำนวน  1ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัคร แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  รอบที่ 2  

อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท Neuro Imaging   จำนวน  4ตำแหน่ง

อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง  Body Imaging                  จำนวน  3  ตำแหน่ง

ผู้สมัครต้องอ่านคำแนะนำในการสมัครใน website โดยละเอียด และเตรียม file เอกสารประกอบการสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน http://radiology.mahidol.ac.th

วันที่ 1 เม.ย. - 15 พ.ค. 2560

2.

ภาควิชารังสีวิทยา จะดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มจดหมายแนะนำตัวผู้สมัครไปยังรายชื่อผู้ที่สามารถให้ข้อมูลการปฏิบัติงานของท่านตามที่ท่านได้แจ้งไว้ในใบสมัคร โดยทางภาควิชาฯ จะเป็นผู้ส่งจดหมายไปเองโดยตรง

(จำนวน 3 ฉบับ)โดยให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 

3.

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ปีการศึกษา  2560 รอบที่ 2

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอด (จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

สัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่  18 พฤษภาคม 2560

เวลา 8.30-13.00 น.

ณ ห้องประชุมทวี บุญโชติ อาคาร 1 ชั้น 2

 

 

 

 

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297