You are here

ประชุมคณะทำงานเว็บไซต์ภาควิชารังสีวิทยา

                คณะทำงานเว็บไซต์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการประกวดเว็บไซต์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลและกำหนดกรอบเนื้อหาในแต่ละส่วนงานของภาควิชารังสีวิทยาโดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.นพ.วิทยา  สังขรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้แทนของภาควิชา / ฝ่าย / หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ภาควิชารังสีวิทยา  

         
 

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297