You are here

ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่1 ประจำปีการฝึกอบรม 2560

ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่1 ประจำปีการฝึกอบรม 2560
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมทวี บุญโชติ

ชมภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศ

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297