You are here

การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากรังสีการแพทย์แก่บุคลากรงานรังสีวิทยาวินิจฉัย

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
"การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากรังสีการแพทย์แก่บุคลากรงานรังสีวิทยาวินิจฉัย"
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
รุ่นที่ 1 : วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 12.00 - 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 610 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์
 
รุ่นที่ 2 : วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 12.00 - 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 714 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์
 
เอกสารการอบรม : Radiation Protection
 
ผู้ติดต่อประสานงาน : ดรุณี สุขวัฒนาชัยกูล
โทร. : 02-201-1243
 
ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297