You are here

ภาพบรรยากาศงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ภาควิชารังสีวิทยา ประจำปี 2563

ภาพบรรยากาศงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ภาควิชารังสีวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2563
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
 
 
 
ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297