You are here

Open House ประจำปี 2559

การศึกษาดูงาน Open House ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2559 การเตรียมตัวของผู้สมัครก่อนการสัมภาษณ์ 

 Open house
  เปิดให้สมัครเพื่อเข้ามาเรียนรู้และดูงาน การเรียนการสอนของหลักสูตร

ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยแบ่งเป็น 6 รุ่นๆ 10-12 คน ดังนี้

         

             รุ่นที่ 1 วันที่ 25-26 สิงหาคม 2559  

         รุ่นที่ 2 วันที่ 1-2 กันยายน 2559

        รุ่นที่ 3 วันที่ 8-9 กันยายน 2559

            รุ่นที่ 4 วันที่ 15-16 กันยายน 2559

             รุ่นที่ 5 วันที่ 22-23 กันยายน 2559

            รุ่นที่ 6 วันที่ 29-30 กันยายน 2559

 

 

>> ชมภาพเพิ่มเติม <<

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297