ขอเชิญเป็นเกียรติร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากร ประจำปี 2560 คุณปราโมทย์ ขวัญเมือง
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากรังสีการแพทย์แก่บุคลากรงานรังสีวิทยาวินิจ...
ภาควิชารังสีวิทยาจัดอบรมความปลอดภัยทางรังสีฯ ให้กับ บุคลากรของภาควิชาฯ จำนวน 2 รุ่นๆละ 75 คน รวมเป็น 150 คน โดยได้...
พิธีไหว้ครู ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2560 วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประ...
ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่1 ประจำปีการฝึกอบรม 2560 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรา...
แจ้งกำหนดวันสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านปีที่ี 1 ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาความรู้ ทางด้านรังสีวิทยา ซึ่งในปั...
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560รอบที่ 2 ภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทย...
ภาพกิจกรรมบรรยากาศ การดูงานของนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4-5 รายวิชาเลือก Elective RARD 431 ณ ภาควิชารังสีวิทยา
แผนกพยาบาลรังสีกรรม กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวน 17 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์รังสีวิทยา อาคารสมเด็จพระ...
การศึกษาดูงาน Open House ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2559 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6 ตั้งแ...
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการหมุนเวียน...

Pages

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297