แผนกพยาบาลรังสีกรรม กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จำนวน 17 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์รังสีวิทยา อาคารสมเด็จพระ...
 
การศึกษาดูงาน Open House ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2559 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6 ตั้งแ...
 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการหมุนเวียน...
 
การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด...
 
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โร...
 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน OPEN HOUSE รุ่นที่ 3 จากเดิม วันที่ 8-9 กันยายน 2559 ขอเลื่อนเป็นวันที่  6-7 ตุลาคม...
 
ประกาสรายชื่อผู้ลงทะเบียน OPEN HOUSE 2016 Update 18-08-2559 !!!  หมายเหตุ : - จะเปิดรับลงทะเบียนสำรอ...
 
Open house - เปิดให้สมัครเพื่อเข้ามาเรียนรู้และดูงาน การเรียนการสอนของหลักสูตร - สามารถลงทะเบียน Open House...
 
เยี่ยมสำรวจภายใน (Healthcare Cluster) นำทีมโดย อ.ภูริช ประณีตวตกุล ภ.โสต ศอ นาสิกวิทยา ณ ห้องประชุมทวี บุญโชติ ภาคว...
 
ทีมสนับสนุนทางคลินิครังสีวิทยา นำเสนอผลการดำเนินงาน ภาควิชารังสีวิทยา "Healthcare Cluster" บรรยายโดย ผศ.พ...
 
คณะทำงานเว็บไซต์ ภาควิชารังสีวิทยา  จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการประกวดเว็บไซต์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ...
 
“Neuroradiology CME Part X : Comprehensive Oncologic Brain Imaging” วันที่ 3-4 กันยายน 2559 ณ ห้องประ...

Pages

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297