เยี่ยมสำรวจภายใน (Healthcare Cluster) นำทีมโดย อ.ภูริช ประณีตวตกุล ภ.โสต ศอ นาสิกวิทยา ณ ห้องประชุมทวี บุญโชติ ภาคว...
 
ทีมสนับสนุนทางคลินิครังสีวิทยา นำเสนอผลการดำเนินงาน ภาควิชารังสีวิทยา "Healthcare Cluster" บรรยายโดย ผศ.พ...
 
คณะทำงานเว็บไซต์ ภาควิชารังสีวิทยา  จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการประกวดเว็บไซต์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ...
 
“Neuroradiology CME Part X : Comprehensive Oncologic Brain Imaging” วันที่ 3-4 กันยายน 2559 ณ ห้องประ...
 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง การเปิดรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559  ...
 
งานมุฑิตาจิต 90 ปี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวี บุญโชติ ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 เวลา 10.00-13.30 น. (Thremงาน สีข...
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รอบที่ 2 หลักสูตรอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขภาพวินิจฉัยชั้นสูง...
 
ภาควิชารังสีวิทยาส่งมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ ช่วยเหลือแก่ญาติสายตรงและเงินช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตร แก่บุคคลากรขอ...
 
   งานเลี้ยงปีใหม่ภาควิชารังสีวิทยา ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี...
 
ขอแสดลงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา
 
ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ณ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 
รายละเอียดการสมัครแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีให้ผู้สมัคร Down load แบบฟ...

Pages

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297