การศึกษาดูงาน Open House
ภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2556
ขอเชิญร่วมงานพบปะสังสรรค์ ศิษย์เก่ารังสีแพทย์รามาธิบดี
วันที่ 23 ส.ค. 56 เวลา 17.00-21.00 น. ณ ห้องประชุม 910 A B C ชั้น 9
 ภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2556
สัมมนาภาควิชารังสีวิทยา 2556
"การพัฒนาตนเองเพื่อการทำงานร่วมกัน" ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ จ.ระยอง วันที่ 3-4 สิงหาคม 2556

Pages

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297