กิจกรรมร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมสุวัธนา นนทะสุต
 
ขอเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างอาจารย์และศิษย์เก่ารังสีแพทย์
วันพุธที่ 24 กันยายน  2557 ณ ห้องประชุมทวี  บุญโชติ เวลา 12.00-13.30 น.
 
พิธีงานไหว้ครูภาควิชารังสีวิทยา  2557
วันที่ 3 กรกฏาคม 2557 เวลา 7.30 - 8.30น. ณ ห้องทวี บุญโชติ
 
งานสัมมนาศูนย์รังสีวิทยา 16-18 พ.ค. 57 กาญจนบุรี
ศูนย์รังสีวิทยา ร่วมใจพัฒนางาน ให้บริการเป็นเลิศ
 
เปิดรับสมัคร Fellow หลักสูตร 1 ปี (1อัตรา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง ปลายมีนาคม 2557 เริ่มเรียน กรกฎาคม 2557

Pages

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297