งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี
  
 • RAM001 บุคคล
  
 • RAM002 อาคาร/สถานที่
  
 • RAM003 ของส่วนบุคคล
  
 • RAM004 เครื่องใช้/สิ่งพิมพ์ในงานพิธีและงานสำคัญต่างๆ

  

 • RAM005 เครื่องเรือน เครื่องใช้ในสำนักงาน/ครัวเรือน
  
 • RAM006 งานพิธีและงานสำคัญต่างๆ
  
 • RAM007 ตรา/สัญลักษณ์
  
 • RAM008 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

  

 • RAM009 บันทึก/คำสั่ง
  
 • RAM010 ประติมากรรม งานศิลปะ ของที่ระลึก โล่รางวัล
  
 • RAM011 แผนที่/แบบแปลน/โมเดล
  
 • RAM012 ภาพเขียน/ภาพร่าง/สไลด์

  

 • RAM013 วัตถุสิ่งของที่เกี่ยวกับนักศึกษา
  
 • RAM014 สิ่งเคารพบูชา
  
 • RAM015 อุปกรณ์การเรียน การสอน การวิจัย การบริการ
  
 • RAM016 อุปกรณ์โสตทัศน์
title
RAM001
บุคคล
title
RAM002
อาคาร/สถานที่
title
RAM003
ของส่วนบุคคล
title
RAM004

 

เครื่องใช้/สิ่งพิมพ์ในงานพิธีและงานสำคัญต่างๆ
title
RAM005

 

เครื่องเรือน เครื่องใช้ในสำนักงาน/ครัวเรือน
title
RAM006

 

งานพิธีและงานสำคัญต่างๆ
title
RAM007
ตรา/สัญลักษณ์
title
RAM008
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
title
RAM009
บันทึก/คำสั่ง
title
RAM010

 

ประติมากรรม งานศิลปะ ของที่ระลึก โล่รางวัล
title
RAM011
แผนที่/แบบแปลน/โมเดล
title
RAM012
ภาพเขียน/ภาพร่าง/สไลด์
title
RAM013
วัตถุสิ่งของที่เกี่ยวกับนักศึกษา
title
RAM014
สิ่งเคารพบูชา
title
RAM015

 

อุปกรณ์การเรียน การสอน การวิจัย การบริการ
title
RAM016
อุปกรณ์โสตทัศน์
 
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: ramamuseum@gmail.com