Museum Collection : วัตถุพิพิธภัณฑ์

 

 

คำอธิบายการสืบค้นวัตถุพิพิธภัณฑ์ 

วัตถุพิพิธภัณฑ์ Museum Collections ประกอบด้วย

1. อุปกรณ์โสตทัศน์ Audio-Visual Equipments
2. อุปกรณ์การเรียน การสอน การวิจัย Instructional materials/ Research Tools
3. ประติมากรรม งานศิลปะ ของที่ระลึก โล่รางวัล Sculpture / Souvenir /Thophy Award
4. วัตถุสิ่งของที่เกี่ยวกับนักศึกษา Student affairs
5. ภาพถ่าย ภาพเขียน สไลด์ ฟิล์ม Photo Drawing Slide Film
6. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ Innovation Invention
7. ของส่วนบุคคล Private Collections
8. เครื่องเรือน เครื่องใช้ในสำนักงาน/ครัวเรือน Furniture Collections
9. เครื่องใช้ในงานพิธีต่างๆ Ceremony Equipments

 

 

 

 

  Achives  : เอกสารจดหมายเหตุ   

 

 

คำอธิบายการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ 

เอกสารจดหมายเหตุแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. เอกสารจดหมายเหตุประเภทลายลักษณ์อักษร (Textual Archives)
คือเอกสารที่สื่อความหมายเนื้อหาด้วยลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเป็น
ตัวเขียน หรือตัวพิมพ์ เช่นเอกสารโต้ตอบ เอกสารประชุมแผนงาน
โครงการ รายงาน บทความ ฯลฯ
2. เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ (Audio–Visual Archives) คือ
เอกสารที่สื่อความหมายด้วยภาพหรือเสียง เช่น ภาพถ่าย
ฟิล์มเนกาตีฟ สไลด์ โปสเตอร์ ปฏิทินบัตรอวยพร แถบบันทึกเสียง
แถบบันทึกภาพ ฟิล์มภาพยนตร์ ฯลฯ
3. เอกสารจดหมายเหตุประเภทแผนที่ แผนผัง (Cartograghic
Archives) เช่นแผนที่ แผนผังแบบแปลน พิมพ์เขียว ฯลฯ
4. เอกสารจดหมายเหตุประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (Machine–
Readable Archives)เป็นเอกสารที่บันทึกขอมูลและค้นหาข้อมูล
ที่บันทึกไว้นั้นด้วยเครื่องคอม พิวเตอร์ เช่นดิสก์เกตท์ ซีดี วีซีดี ดีวีดี ฯลฯ


   
  ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

 

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลทางด้านประวัติและพัฒนาการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์การแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขของไทย ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย และเป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวรและหมุนเวียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 


ข้อมูลพิพิธภัณฑ์


เป็นหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลทางด้านประวัติและพัฒนาการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์การแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขของไทย ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย และเป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวรและหมุนเวียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งยังมีศูนย์รามาธิบดีศึกษา (RAMATHIBODI Study Education Centre) อีกด้วย

 

บริการจอง

 

 

 
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: ramamuseum@gmail.com