You are here

ศาสตราจารย์นายแพทย์วินิต พัวประดิษฐ์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(๒๕๕๔-๒๕๕๘) มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน

คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (๒๕๔๘-๒๕๕๔) มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประกิต  วาทีสาธกกิจ

คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (๒๕๔๑-๒๕๔๘) มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชอบ  พงษ์พาณิชย์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (๒๕๕๔-๒๕๔๑) มหาวิทยาลัยมหิด

เป็นผู้อัญเชิญพระพุทธรังสี มาไว้ ณ ภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เป็นหนึ่งในสามผู้ก่อตั้งภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ย้ายที่ตั้งจากบริเวณอาคารจอดรถมูลนิธิรามาธิบดี มายังที่ตั้งปัจจุบัน ในยุคสมัยที่ท่านเป็นคณบดี

Pages

 
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: ramamuseum@gmail.com