You are here

ค้อนไม้มงคล เกรียงโลหะสีทอง

ค้อนไม้มงคล เกรียงโลหะสีทอง พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ใช้ในพิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เมื่อ วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2549 และอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2550 โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นองค์ประธาน และมีศาสตราจารย์เกียรตินายแพทย์คุณพรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ เข้าร่วมพิธี

ได้รับบริจาคโดยคุณชาลี พลสินพยัคฆ์ หัวหน้างานรักษาปลอดภัย เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2554

 

 
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-0562, 0-2201-0564 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: ramamuseum@gmail.com