You are here

เก้าอี้...จษส 2512

เก้าอี้...จษส 2512 หนึ่งในครุภัณฑ์แรกก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วัตถุนี้ยังคงมีสภาพที่คงทน แม้ว่าเบาะจะเปลี่ยนสภาพจากอ่อนนุ่ม เป็นเบาะที่มีสภาพที่แข็งไม่เหลืองร่องรอยของความอ่อนนุ่มแล้วก็ตาม เก้าอี้ตัวนี้นับเป็นหนึ่งในจำนวนชุดเก้าอี้ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อมาใน พ.ศ. 2512 อันเป็นปีแรกที่โรงพยาบาลรามาธิบดีได้เปิดให้บริการ ซึ่งรหัสพัสดุของเก้าอี้ที่เขียนไว้ที่กึ่งกลางตัวเก้าอี้ด้วยอักษรไทยสีขาวว่า "จษส 2512" หมายถึง  ซึ่งบ่งบอกประวัติให้ทราบว่า ในปี พ.ศ.2512 ซึ่งเป็นปีแรกที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเปิดให้บริการ แผนผังโครงสร้างองค์กรของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในยุคแรกจะประกอบด้วยภาควิชาต่างๆ เพียง 8 ภาควิชา รวมถึงภาควิชาจักษุวิทยาและวิทยาโสตนาสิกลาริงซ์ และต่อมาในปี พ.ศ.2512 ได้แยกเป็นภาควิชาจักษุวิทยา และภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

ศาสตราจารย์เกียริคุณ แพทย์หญิง ม.ร.ว. จันทร์นิวัทธ์ เกษมสันต์ ผู้มีส่วนร่วมสำคัญในการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่ พ.ศ. 2508 ได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่สะท้อนบรรยากาศในอดีตไว้ให้คนรุ่นหลังได้ร่วมรับรู้ว่า ในการจัดหาครุภัณฑ์นั้นต้องมีการจัดตั้งงบประมาณสำหรับซื้อครุภัณฑ์ด้วย ท่านและรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพรรณ มัธยมจันทร์ ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งคณะฯ สำคัญอีกท่านหนึ่ง ได้เดินทางไปติดต่อที่สำนักงบประมาณฯ ได้แจ้งว่า เป็นเก้าอี้ราคา 50 บาท แบบนี้ใช่ไหมที่สำนักงบประมาณฯกำหนดให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจัดซื้อ หลังจากนั้นไม่นาน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อเก้าอี้ในราคา 50 บาท แต่ไม่ได้หมายถึงเก้าอี้ตัวที่หักแต่ประการใด