You are here

การวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

การวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 ซึ่งโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีก็เป็นหนึ่งใน 10 ภาควิชาแรกของคณะฯ เดิมใช้ชื่อว่า ภาควิชาโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 ได้เสนอขอเปลี่ยนเป็น ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับอนุมัติให้ใช้ชื่อใหม่ในปี พ.ศ. 2518 ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินภารกิจสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา โดยดูแลทั้งด้านการจัดการศึกษาและด้านบริการพยาบาล ในด้านการศึกษา ได้เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลในปี พ.ศ. 2512 รับนักเรียนรุ่นแรก 100 คน และเปิดรับนักศึกษาพยาบาลปริญญาตรี โดยในระยะเริ่มแรกได้ขอให้โรงเรียนผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน) ผลิตนักศึกษาให้ก่อนจำนวน 5 รุ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508-2512 ในปี พ.ศ. 2547 อาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งมีอายุใช้งานมานานมากกว่า 42 ปี เริ่มมีการชำรุดทรุดโทรม ต้องการซ่อมแซมเป็นระยะ ๆ หัวหน้าภาควิชาพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดิสัย และคณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ ในยุคนั้น มีความเห็นร่วมกันว่า บริเวณชำรุดของอาคารหลายจุดน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะที่โครงสร้างของอาคาร อาจก่อให้เกิดอันตรายกับนักศึกษาและบุคลากรที่ใช้อาคารดังกล่าว จึงทำบันทึกรายงานต่อท่านคณบดีเพื่อทราบ ต่อมาได้มีการประเมินความแข็งแรงของอาคารโดยฝ่ายวิศวกรของคณะฯ และฝ่ายโยธาของกรุงเทพมหานคร จนได้ข้อสรุปว่า ไม่สมควรใช้อาคารนี้ต่อไป ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการขออนุมัติก่อสร้างอาคารใหม่จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งคณะกรรมการประจำคณะฯ เห็นชอบ และมีหนังสือถึงสำนักการโยธากรุงเทพมหานครเพื่อหารือเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารโรงเรียนพยาบาล เนื่องจากอาคารนี้มีความสูงเกิน 12 เมตร ทำให้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน ต่อมาคณะฯ ได้รับหนังสือตอบจากกรุงเทพมหานครในวันที่ 3 มีนาคม 2547 ชี้แจงเกี่ยวกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่แขวงสวนจิตรลดา แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต แขวงทุ่งพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท แขวงโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และแขวงวัดสามพระยา แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร พ.ศ. 2526 ดังนั้นในปี พ.ศ. 2547 ภาควิชาพยาบาลศาสตร์จึงรวบรวมข้อมูลให้คณะฯ เพื่อนำเรียนไปยังสำนักราชเลขา เพื่อทูลเกล้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อสร้างอาคารโรงเรียนพยาบาลหลังใหม่มีความสูง 9 ชั้น เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการได้ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2548

อาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีหลังใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นมาแทนที่อาคารหลังเดิม ได้เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2553 โดยใช้ชื่อว่า "อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี" นับเป็นอาคารเพื่อการศึกษาที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรการเรียนรู้อย่างครบถ้วน โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณโณ) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ เป็นองค์ประธาน และมีศาสตราจารย์เกียรตินายแพทย์คุณพรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ เข้าร่วมพิธี ได้เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2553

 

ภาพในวันงาน