You are here

งานบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการ เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2533 เดิมเป็นเพียงหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำนักงานคณบดีโดยมี ศาสตราจารย์วันดี วราวิทย์ เป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการในสมัยนี้เป็น ยุคแห่งการเริ่มต้น ต่อมาในปี พ.ศ.2535 ซึ่งเป็นสมัยของ ศาสตราจารย์วิวัฒน์ วิสุทธิโกศล เป็น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้มีการจัดทำแผนอุดมศึกษาฉบับที่ 7 หรือที่เรียกว่า แผน 7” จึงได้เสนอเรื่องการปรับโครงสร้างสำนักงานคณบดี โดยยกระดับหน่วยวิชาการให้เป็น งานบริการวิชาการและวิจัยซึ่งได้รับอนุมัติให้มีฐานะเป็นงานเมื่อปี 2539 โดยมีนางขวัญนิมิตต์ ตุลวรรธนะ เป็น ผู้กำกับดูแลงานบริการวิชาการและวิจัย ศาสตราจารย์วิวัฒน์ วิสุทธิโกศล ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการอยู่นานถึง 6 ปี จึงหมดวาระลงในปี พ.ศ.2540 ซึ่งในยุคนี้นับว่าเป็นยุคแห่งการก่อตั้ง ต่อจากนั้น ศาสตราจารย์วิชัย ตันไพจิตร ได้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการคนต่อมาจนถึงปี พ.ศ.2542 เมื่อหมดวาระลง ศาสตราจารย์กฤษฎา รัตนโอฬาร เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการคนต่อมา จนถึงปี พ.ศ.2547 ในสมัยของศาสตราจารย์กฤษฎา รัตนโอฬาร นับว่าเป็นมิติใหม่ด้านวิชาการและวิจัย เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างงานด้านวิชาการและวิจัยครั้งยิ่งใหญ่ โดยแยกงานวิจัยออกจากงานบริการวิชาการซึ่งได้รับอนุมัติ ในการปรับโครงสร้างในปีพ.ศ.2547 โดยคณะฯได้จัดตั้งหน่วยบริหารงานวิจัยเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำนักงาน คณบดี มีรองคณบดีฝ่ายวิจัยเป็นผู้กำกับดูแล ในยุคนี้ถือได้ว่าเป็นยุคแห่งการพัฒนาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

 

ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบันงานบริการวิชาการ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศาสตราจารย์วชิร คชการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการอีก 3 คน คือ ศาสตราจารย์อภิชาติ จิตต์เจริญ รองศาสตราจารย์จุมพล วิลาศรัศมีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลทิพย์ วิรัตกพันธ์ โดยมี นางพรพรรณ ลิมปนุทัย เป็นหัวหน้างานบริการวิชาการ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 938/2548 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2548 งานบริการวิชาการได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบัน ซึ่งในปีพ.ศ.2549 ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างโดยมีการเสนอขอแบ่งแยกหน่วยงานในสังกัดออก จากงานบริการวิชาการ 2 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง และหน่วยห้องสมุด โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมทีมบริหาร ในการประชุมครั้งที่ 19/2549 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 และตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2549 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2549 ได้รับอนุมัติให้แยกทั้งสองหน่วยงานออกจากงานบริการวิชาการและวิจัย โดยจัดตั้งเป็น งานการศึกษาต่อเนื่อง และงานบริหารทรัพยากรแห่งการเรียนรู้ และให้ตัดคำว่า วิจัยออกจากงานบริการวิชาการ ดังนั้น ในปัจจุบันนี้จึงใช้ชื่อว่า งานบริการวิชาการ