You are here

งานศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ได้ก่อสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นมหากุศลในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2535 โดยข้าราชการและเจ้าหน้าที่คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้นามอาคารนี้ว่า อาคารสิริกิติ์และรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

ด้วยพระบารมีล้นเกล้าฯ พสกนิกรชาวไทยจึงจะได้มีโอกาสใช้อาคารสิริกิติ์ ซึ่งจะเป็นศูนย์การแพทย์ฯ ที่ทันสมัยที่สุดในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน และเป็นศูนย์กลางการกระจายและถ่ายทอดอบรมวิทยาการก้าวหน้าทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนเป็นศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข

 

อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ เป็นอาคาร 9 ชั้น มีเนื้อที่ใช้สอยประมาณ 20,000 ตารางเมตร สร้างในสมัยศาสตราจารย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เริ่มดำเนินการสร้างเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2532 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมนาชินินาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2533 เวลา 17.29 น. สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2536 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถ เสด็จฯ แทนพระองค์ ทรงประกอบพระราชพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2539 เวลา 17.00 น.

 

ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์เป็นศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัยในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน และเป็นศูนย์กลางการกระจายถ่ายทอดและอบรมวิทยาการก้าวหน้าทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชียตลอดจนเป็นศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เจริญก้าวหน้ามีห้องผ่าตัดโรคซับซ้อนที่ชั้น 4 ซึ่งเชื่อมโยงโทรทัศน์วงจรปิดติดต่อมายังห้องประชุมใหญ่ สามารถถ่ายทอดสดการผ่าตัดที่สำคัญเพื่อประโยชน์ในการฝึกอบรมมีหออภิบาลผู้ป่วยหนักเพื่อรองรับผู้ป่วยเหล่านี้จำนวน 8 เตียงนอกจากจะเป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยพิเศษโดยมีหอผู้ป่วยชั้น 6,7,8,9 แล้วยังเป็นที่รวมการปฏิบัติงานของโครงการวิจัยทางการแพทย์ต่างๆ ที่ก้าวหน้าเพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะทาง จำนวน 50 โครงการและมีห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมกลาง ห้องประชุมเล็ก ที่ชั้น 5 และ ชั้น 7 สำหรับประชุมวิชาการ ซึ่งสามารถเข้าประชุมได้ถึง 500 คน โดยเปิดบริการให้เช่าจัดประชุม วิชาการภายในคณะ ฯ และโรงเรียนบริหาร

 

ตลอดเวลา 42 ปีเศษ ที่คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ดำเนินการมา นอกเหนือจากการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วย การบริการวิชาการแก่ประชาชนโดยทั่วไป และผลิตบัณฑิตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์มากมายแล้ว ขณะเดียวกันคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดียังได้พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ โดยเฉพาะ 20 ปีหลังนี้ วิวัฒนาการด้านการรักษาโรคซับซ้อนได้พัฒนาขึ้นอย่างมาก และเนื่องด้วยเป็นวิวัฒนาการทางการแพทย์ขึ้นสูง ที่จำเป็นต้องพึ่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา และเครื่องมือที่ทันสมัยมากจึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงมาก โรงพยาบาลรัฐจึงเป็นที่พึ่งสำคัญของประชาชน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในฐานะโรงเรียนแพทย์ และโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งที่ให้ความสำคัญในการสร้างสุขภาพที่ดีในกันประชาชน และเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2535 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อวงการแพทย์และพสกนิกรชาวไทย

 

ในวาระของคณะบดี ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับปริมาณผู้ป่วยที่มีจำนวนสูงขึ้นและขยายเป็น Ramathibodi Medical Complex ( RMC ) ประกอบด้วยอาคารหลักศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะกรรมการประจำคณะฯซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการบริการโดยจำแนกตามประเภทของการรักษาพยาบาล ( Segmentation ) จึงได้วางแผนปรับปรุงและพัฒนาศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ที่ได้เปิดให้บริการผู้ป่วยมากว่า 19 ปี ให้เป็น Excellent Center โดยมีความเป็นเลิศในการรักษาโรคหัวใจและการปลูกถ่ายอวัยวะ

 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 ที่จะบรรจบมาอีกวาระหนึ่ง